Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

iPad 2’nin gizli sırrı!


apple,ipad 2,tablet pc,computer,hardware,technology 

 


iPad 2’nin ba?ar?s?n?n s?rr?: Denge.

iPad 2 teknolojik olarak en ileri cihaz olmayabilir ama rakiplerine toz yutturan önemli bir yan? var.

Apple, iPad ile yakalad??? ba?ar?y? iPad 2 ile bir ad?m daha ileri götürecek ve ç?tay? daha da yükseltecek gibi görünüyor. Yeni iPad’in ba?ar?s?n? ?imdiden garantileyen önemli nokta ise Apple’?n konuya rakiplerinden çok farkl? yakla??yor olmas?.
iPad 2 duyuruldu?undan beri herkes heyecan verici A5 i?lemcisini konu?uyor. Çift çekirdekli 1,2 GHz A5 i?lemcisi bir önceki iPad’e göre h?z? neredeyse iki kat artt?r?yor. Üstelik grafik anlam?nda da A5’in büyük etkileri var. Bu tip cihazlar?n ticari ba?ar?s?n? yak?ndan etkileyen oyun sektörünün iPad 2’ye özel bir ilgi gösterece?inden hiç ?üphe yok. Daha güzel grafiklere sahip, daha geli?mi? oyunlar iPad 2’nin di?er tüm özelliklerine önemli bir art? katacak.
Ama iPad 2’nin i?lemcisi asl?nda türünün tek örne?i de?il. Ta??nabilir cihazlar için Qualcomm ve Nvidia en az A5 kadar geli?mi? i?lemcilerini çoktan duyurdular. Peki bu alternatif i?lemcileri kullanan rakipleri iPad 2’den daha ba?ar?l? olacak ürünler piyasaya sürebilir mi? ??te bu konuda çok da emin de?iliz. Çünkü Apple’?n rakiplerinden farkl? olarak bildi?i s?r, can al?c? noktan?n son teknolojiyi kullanmak de?il, do?ru dengeyi bulmak oldu?u…

Son teknoloji de?il, gerekli teknoloji
iPad 2’nin A5 i?lemcisi daha geli?mi? özelliklere sahip oldu?u için do?al olarak daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da daha geli?mi? bir pil kullan?lmas?na neden oluyor. Bu durumun asl?nda daha kal?n ve daha a??r bir cihaz?n ortaya ç?kmas?na yol açaca??n? dü?ünmek mümkün. Fakat Apple bu konuda kullan?c? deneyiminden taviz vermemi? ve hem daha hafif, hem de iPhone’dan bile daha ince bir iPad 2 üretmeyi ba?arm??.
Buradaki as?l kilit nokta “kullan?c? tecrübesi”. Daha önce bahsetti?imiz en az A5 kadar geli?mi? mobil i?lemcilerden birini veya daha geli?mi?ini tercih etmemi? olmas? asl?nda Apple’?n bunu yapamayacak olmas? de?il; tercih etmemi? olmas?. Çünkü daha da geli?mi? bir i?lemci ayn? zamanda kullan?c?ya yans?t?lmas? gereken ek bir maliyet anlam?na geliyor.
Özellikle ak?ll? telefon pazar?nda ?u anda k?yas?yla bir donan?m yar??? ya?an?yor. Her firma iPhone ile rekabet edebilmek için daha geli?mi? i?lemcilere ve di?er donan?m özelliklerine sahip cihazlar üretme pe?inde. Fakat Apple bu donan?m yar??? ç?lg?nl???n? uzaktan izleyerek, kullan?c?n?n ihtiyaç duydu?unun üzerine ç?kmayacak ama özenle bir araya getirilmi? ö?eleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak ta ortaya gereksiz detaylardan s?yr?lm??, fiyat? kabul edilebilir s?n?rlarda kalan ve kullan?c?n?n beklentileri hemen her alanda kar??layabilecek bir ürün ç?k?yor. iPad 2’nin gerçek rakipleri sadece bu basit s?rr? ke?feden firmalar aras?ndan ç?kacak gibi görünüyor…

  CHIP Online 

Bir Cevap Yazın