Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

iPhone’da Hızlı Yazmanın 5 Adımı

Dokunmatik ekrana al??makta zorluk çekiyorsan?z, jet h?z?nda SMS çekip, e-posta atman?n ve durum güncellemenin yolunu anlat?yoruz. Mobil bir fenomen haline gelen Apple’?n “sihirli” telefonlar?ndan birine sahip oldunuz. Ancak daha önce gerek QWERTY klavye, gerekse standart tu? tak?m? kulland???n?z için, dokunmatik arayüze al??makta zorlan?yorsunuz. Özellikle birine SMS atarken, e-posta yazarken veya yeni tweet gönderirken adeta çile dolduruyorsunuz.

Öncelikle rahatlay?n; zira tüm bu ya?ad?klar?n?z bir al??ma sürecinden ibaret ve hepsi geçecek. K?sa süre sonra, iPhone ile mesaj yazmaya al??acak ve hatta di?er tu? tak?mlar?n? yad?rgar hale geleceksiniz. E?er bu sürecin daha h?zl? i?lemesini istiyorsan?z, gelin yapman?z gerekenlere bir göz atal?m.
1. Ad?m: Yatay ekran? kullan?n
iPhone’un temel i?levlerinde ve pek çok ba?ar?l? uygulamas?nda yatay ekran(landscape mode) özelli?i bulunuyor. Yatay ekran özelli?i, sadece cihaz?n hareket alg?lay?c?s?n?n ne kadar güzel çal??t???n? göstermekle kalm?yor; özellikle klavyeyi kulland???n?z SMS, e-posta, Twitter gibi uygulamalarda daha büyük bir klavye ve tu?lar aras?nda daha fazla geni?lik sunuyor.

Yatakta uzand???n?zda veya telefonu yan yat?rman?n tuhaf kaçaca?? durumlarda belki zor olabilir; ancak mümkün olan her yerde yatay ekranda yazmaya kendinizi al??t?r?n. Emin olun ki bir süre sonra yatay ekran sayesinde büyük zaman tasarrufu sa?layacaks?n?z.

2. Ad?m: Ba?parmaklar?n?zla yaz?n
Telefonu ilk kulland???n?z gün, menülere al??mak için i?aret parma??n?z? tercih etmi? olabilirsiniz; ancak en k?sa zamanda her iki ba?parma??n?z? da kullanarak yazmaya al???n. Zira en etkin ve h?zl? yazma tarz? iPhone’u yatay ekrana al?p, ba?parmaklar?n?zla klavyeye giri?ti?iniz zaman ortaya ç?kar.

Yatay ekran?n sahip oldu?u klavye geni?li?i ve harfler aras? mesafe, ba?parmaklar?n?z?n büyüklü?ü nedeniyle yanl?? harfe basma riskini de ortadan kald?r?r.

3. Ad?m: Harflere de?il; yaz?ya odaklan?n
T?pk? bilgisayar klavyesinde oldu?u gibi; bast???n?z tu?lar yerine yaz?ya odaklanmak her zaman daha h?zl? yazman?z? sa?lar. Buna al??mak biraz zaman alabilir; ancak biraz emek vererek h?z?n?z?n ve isabet oran?n?z?n artt???n? görmek bu u?ra?a de?ecektir.

E?er kazara yanl?? bir tu?a bast???n?z? fark ederseniz, silip tekrar yazmak yerine, ekrandan parma??n?z? hiç kald?rmadan istedi?iniz tu?un üstüne getirin. iPhone, yaz?lacak karakter olarak sizin parma??n?z? ay?rd???n?z tu?u referans alacakt?r.

4. Ad?m: K?sayollar? unutmay?n
Klavyenin en s?k?c? yanlar?ndan biri, noktalama i?aretleri için sürekli geçi? yapman?z?n gerekiyor olmas?. Bu nedenle temel k?sayollar? ö?renmek de h?zl? yazman?n önemli püf noktalar? aras?nda yer al?yor. Örne?in yeni bir cümleye ba?lamak için nokta koyup; tekrar devam yerine, bo?luk tu?una iki kez basarak bir nokta ve bir bo?luk koyup, büyük harfle devam edebilirsiniz. Caps Lock’u açmak için Shift tu?una iki defa basman?z yeterli. Daha sonra tek bir dokunu?la eski hale dönebilirsiniz.

 

5. Ad?m: Klavyeler aras? geçi? hilesi
H?zl? yazman?n son ad?m? da, alfabetik ve nümerik klavyeler aras?nda h?zl? geçi?i ö?renmekten olu?uyor. Geçi? tu?una (üzerinde .?123 yazan tu?) bas?p, tek bir say? yazd?ktan sonra tekrar geçi? tu?uyla normal klavyeye dönmek fazlas?yla amatör i?i.

Bunun yerine, geçi? tu?una bas?l? tutup, parma??n?z? istedi?iniz noktalama i?areti veya say?ya getirdikten sonra ekrandan çekmeniz yeterli. Böylece tek bir hamleyle noktalama i?aretini koyup, tekrar harflerin bulundu?u klavyeye dönmü? olacaks?n?z.
 

Son Bir ?pucu:
Yatay ekran? özellikle yata?a uzand???n?zda kullanmak zor olabilir. Ancak cihaz?n otomatik olarak bu ekrana geçmesi bazen can s?k?c? bir hal alabiliyor. Bu gibi durumlarda iPhone’u dikey ekrana sabitlemek için Home tu?una iki defa bas?p altta ç?kan menüyü sa?a do?ru kayd?r?n. Kar??n?za gelecek olan iPod k?sayollar? bölümünde en solda Dü?ey Yön Kilidi tu?unu bulabilirsiniz. Bu tu?a bast???n?zda ekran?n otomatik olarak yatay geçi?e geçmesini önleyebilirsiniz.

Techno-Labs  

 


Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın