Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

iPhone ile alışveriş dönemi başlıyor

Haber, Dünyay? taksitli kredi kart?yla tan??t?ran Türk bankac?l?k sektörü, cep telefonundan temass?z ödeme konusunda bir ad?m geride kalan iPhone’u da cüzdana dönü?türdü.

Visa, Turkcell ve Yap? Kredi bir araya gelerek iPhone’a özel Avrupa’n?n ilk mobil ödeme çözümü ’iCarte’ aksesuar?n? geli?tirdi. Bu aparat, telefona yüklenen ’Visa Mobil’ uygulamas? ile aktif hale gelecek.

Ak?ll? telefonlar?n yayg?nla?mas?yla mobil internet, hayat?n her alan?na dâhil oldu. Bankac?l?k hizmetlerinde dünyan?n en yenilikçi pazarlar?ndan olan Türkiye’de, Bank Asya ve Garanti Bankas? bir aparat takarak cep telefonlar?ndan temass?z ödeme hizmeti ba?latm??t?. Cihaz?n kasas?n?n aç?lamamas? sebebiyle iPhone kullan?c?lar? bu imkândan faydalanam?yordu. Visa, Turkcell ve Yap? Kredi i?birli?iyle geli?tirilen ’iCarte’ ile Turkcell abonesi olup iPhone kullanan Yap? Kredi mü?terileri, Avrupa’da ilk kez do?rudan temass?z mobil ödeme yapabilecek.

Cihaz?n alt?na iCarte’? takan ve telefonuna bu ’Visa mobil’ uygulamas?n? indiren kullan?c?lar, Türkiye’deki 42 bin temass?z ödeme noktas?nda 35 liraya kadarki harcamalar?n? temass?z ödeyebilecek. Uygulama, Yap? Kredi’den al?nan bir ?ifre ile aktif hale gelecek. Visa Europe Ba?kan Yard?mc?s? ve Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, konuyla ilgili bas?n toplant?s?nda “Bu uygulamay? Avrupa’da ilk kez Türkiye’de ba?lat?yoruz. iCarte ile 500 bini a?k?n iPhone kullan?c?s?, yar?m saniyenin alt?ndaki bir sürede mobil ödeme yapabilecek.” dedi.

?UBAT ORTASINDA BA?LAYACAK

Yap? Kredi perakende bankac?l?ktan sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Nazan Somer ise “Türkiye’nin ilk ve tek iCarte uygulamas?n? Yap? Kredi altyap?s? üzerinden çal??t?raca??z. Ürün, ?ubat ortas?na kadar piyasaya ç?km?? olacak.” diye konu?tu. Kullan?c?lar?n her 4 temass?z ödemesinden birinin hediye edilece?i bilgisini veren Somer, bugüne kadar 50 bin temass?z ödeme yapan mü?terinin bundan faydaland?r?ld???n? da sözlerine ekledi. 2008’den bu yana iPhone’larda 10 milyar civar?nda aplikasyonun indirildi?ine dikkat çeken Somer, 2011 sonuna kadar iCarte ve di?er NFC (yak?n alan ileti?im) teknolojisine sahip ürünlerle 100 bin mü?teri hedeflediklerini kaydetti.

Ba?ka cihazlarla ödeme konusunda da çal??ma yapt?klar?n? sözlerine ekledi. Turkcell ürün ve servis yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar da 2008’den beri bu tür teknolojiler üzerinde çal??t?klar?n?n alt?n? çizerek önümüzdeki dönemde Turkcell’in T10’unun ve di?er marka ak?ll? telefonlar?n NFC teknolojili olaca??n? belirtti. iCarte mobil ödeme uygulamas?yla cepten harcama raporlar?n? takip ederek bütçe kontrolü yap?labildi?ini bildiren Bayrakdar, “Önümüzdeki dönemde in?allah cüzdan?n?z? yan?n?za almaman?z? isteyece?iz.

Size tek gerekli ?ey cep telefonunuz olacak.” ?eklinde konu?tu. Visa Europe Ba?kan Yard?mc?s? Guido Mangiagalli de 2010’da 1,3 milyardan fazla cep telefonu sat?ld???n? belirterek bugün 400 milyon olan mobil internet kullan?c? say?s?n?n 2015’te 5 milyara ula?aca??n? dile getirdi.

(Zaman)

iPhone Turkcell iCarte
iPhone ile al??veri? dönemi ba?l?yor
haber

Bir Cevap Yazın