Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

IPTV, “Tivibu Ev” ile 30 ilde yayında!

Türk Telekom logoImage via WikipediaTTNET, yeni dönem TV platformu Tivibu’yu, bundan sonra “Tivibu Ev, Tivibu Web ve Tivibu Cep” olarak üç ekrana ta??yor.

K?sa zamanda kazand??? ba?ar? ile 1 y?lda yakla??k 1 milyon aboneye ula?an Tivibu Web’in ard?ndan, IPTV teknolojisiyle geli?tirilmi? Tivibu Ev televizyon ekranlar?yla bulu?tu. Tivibu’nun cep telefonundan ula??labilecek versiyonu “Tivibu Cep” ise y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete al?nacak.    

Tivibu’nun yeni projelerinin anlat?ld??? bas?n toplant?s?nda konu?an TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz; Türk Telekom altyap?s? ile Eylül 2010’da ?stanbul, Ankara ve ?zmir olmak üzere üç ?ehirde pilot uygulamas?n? ba?latt?klar? Tivibu Ev’i, art?k toplam 30 ilde hizmete sunduklar?n? ifade etti.

TTNET’in IPTV hizmeti “Tivibu Ev”e art?k Adana, Antalya, Ayd?n, Bal?kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Eski?ehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu?la, Sakarya, Samsun, Tekirda?, Trabzon ve Van illerinden de ula??labilecek.

Tivibu’nun yeni dönem stratejileriyle geli?meye devam etti?ini belirten Y?lmaz, sözlerine ?u ?ekilde devam etti:
 “TV izleme al??kanl?klar?n? de?i?tiren yeni dönem TV platformumuz Tivibu ile art?k dünya standartlar?nda TV izleme deneyimi ya?at?yoruz. ?lk olarak 2010 y?l? ?ubat ay?nda lansman?n? yapt???m?z ve 1 y?lda büyük bir ba?ar? elde ederek yakla??k 1 milyon aboneye ula?an, Tivibu ad?n? verdi?imiz hizmetimizin bundan sonraki ismi Tivibu Web oldu. K?sa bir süre önce üç ilde pilot uygulamas?n? ba?latt???m?z ve ev ortam?nda TV ekran?ndan ula??labilen IPTV hizmetimizi ise bundan sonra Tivibu Ev olarak adland?raca??z. Tivibu’nun k?sa bir süre sonra hizmete al?nacak olan cep telefonu ve tablet bilgisayar versiyonuna da Tivibu Cep ad?n? verdik. Abonelerimiz taraf?ndan Tivibu Web gibi büyük ilgiyle kar??lanaca??na inand???m?z Tivibu Cep’i, bu y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete açmay? planl?yoruz. Tivibu yolculu?u önümüzdeki dönemde de h?z kesmeyecek.”

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, tüm dünyada ileti?im teknolojilerinin son trendi olan, internet, TV ve telefonu içeren üçü bir yerde paketlerini, Türkiye’de ilk hayata geçiren ?irket olman?n gururunu ya?ad?klar?n? belirtti. Y?lmaz sözlerine ?öyle devam etti: “Dünyada ‘Çoklu Oyun’ olarak tan?mlanan, ileti?imin üç ana unsurunu bir arada ve tek faturada birle?tirme dönemini ba?latm?? bulunuyoruz. TTNET’in ilk Üçü Bir Yerde Paketi’ni;

Yal?n ?nternet 1 Mbps/1GB, Tivibu Ev Ba?lang?ç üyeli?i ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi 39 TL’ye;

NET6, Tivibu Ev Ba?lang?ç ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi de 49 TL’ye;

Yal?n ?nternet NETL?M?TS?Z, Tivibu Ev Standart Plus üyeli?i ve TTNET Alo Limitsiz hizmetlerinin birarada sunulaca?? paketlerimizi ise 99 TL’ye abonelerimize sunarak kullan?c?lar?m?za avantaj sa?l?yoruz.

Abonelerimiz ayr?ca, Üçü Bir Yerde paketlerimizin yan? s?ra Avea i?birli?i ile sundu?umuz TTNET Mobil’e de sahip olabiliyor. Böylece internet, cep telefonu, ev telefonu ve televizyon hizmetine tek bir faturada ula??labiliyor”.

Ayda 10 TL’ye ilk 6 ay her yöne 200 dakika konu?ma ve 200 SMS, di?er aylarda ise her yöne 100 dakika konu?ma sa?layan TTNET Mobil avantajlar?ndan TTNETliler‘in yan? s?ra yak?nlar? da faydalanabiliyor. TTNET Mobil kampanyas?nda paket dakika ve SMS’leri bitse de, ücretlendirme dakikas? 10 kuru? ve SMS ba??na 10 Kuru? olarak devam ediyor. 

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın