Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

İsrail, Göktürk projesini durdurma peşinde!

?srail, Türkiye için hayati önem ta??yan Göktürk ke?if ve gözetleme uydusu projesinin durdurulmas? için lobi faaliyetlerine ba?lad?.

Uydu ile kendi topraklar?ndan da görüntü al?nacak olmas?ndan endi?elenen ?srail, Türkiye’nin geri ad?m atmas? için uydunun üretimini yapan ?talya ve Fransa’n?n üzerinde yo?un bask? uyguluyor. ?srail, bu giri?imlerinin sonuçsuz kalma ihtimalini de dü?ünerek, Ankara’da kulislerini de sürdürüyor.
Göktürk uydu sistemi, özellikle Avrupa, Kafkaslar ve Ortado?u co?rafyas?nda askerî istihbarat amaçl? yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkân tan?yacak. PKK’yla mücadelede Türkiye’nin elini güçlendirecek. Göktürk uydusunun uzaya f?rlat?lmas?n?n ard?ndan, Türkiye elde etti?i görüntüleri ticari amaçl? olarak ba?ka ülkelere de satabilecek. ?srail, kendi topraklar?na ait görüntülerin ba?ka ülkelere sat?lmamas? için Ankara ile anla?ma masas?na oturmaya çal???yor. “Hassas bilgilerimiz teröristlerin eline geçer.” gerekçesini öne süren ?srailli yetkililere Türk taraf? net bir cevap verdi: “Kendi uydumuzun elde edece?i görüntülerin nas?l de?erlendirilece?ine biz karar veririz.”
Zaman’a konu hakk?nda bilgi veren üst düzey savunma yetkilileri, “Y?llard?r ?srail kendi uydular?yla bizim topraklar?m?zdan görüntü al?yor. Uluslararas? ili?kilerde mütekabiliyet esast?r. Onlar Türk topraklar?n? gözetliyorsa, Türkiye’nin de ayn? hakk? vard?r.”
Mühendisler fransa’da e?itim al?yor
Türkiye’nin ilk ke?if gözetleme uydusu Göktürk-1 için 2009’da ?talyan Telespazio ?irketiyle sözle?me imzaland?. ?haleye ?srail de IAI ?irketiyle girmi?ti ancak en ba??ndan ’Uydu topraklar?m?z? görüntülemesin’ ?art? koyunca Türkiye taraf?ndan elenmi?ti. Telespazio’ya bu projede Frans?z dev savunma ?irketi Thales e?lik ediyor. Türkiye’den de yakla??k 50 ki?ilik bir mühendis grubu Fransa’daki fabrikada e?itim al?yor. Yetkililer, Göktürk-1 uydusunun üzerinde ?srail’e ait herhangi bir parçan?n da yer almayaca??n? ifade ediyor.
270 milyon Euro’luk Göktürk-1 projesinde yerli i? ortaklar? ise Aselsan, Tübitak ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara?t?rma Enstitüsü (UEKAE). Göktürk uydusu aktif hale geldi?inde teröristlerin izlenmesinde kullan?lacak. Orman alanlar?n?n kontrolü ve kaçak yap?la?man?n takibi gibi pek çok sivil faaliyet alan?nda da görüntü ihtiyac?n? kar??layacak. Göktürk-1 projesinde kazan?lan birikimle Türkiye ikinci uydusunu kendisi üretecek. Bunun için Türk Havac?l?k ve uzay Sanayii’nde (TAI) özel bir ekip ve tesis olu?turulacak.

Bir Cevap Yazın