Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

İşte ilk Türk kamyonu! (Resimli)

Eski?ehir’de Türkiye’nin ilk 4×4 hafif arazi kamyonu TURKAR üretimine ba?land?.
Eski?ehir’de kurulu Hisarlar A? Genel Müdürü Zafer Türker, Türkiye’nin ilk 4×4 hafif arazi kamyonu TURKAR’?n, bu y?l sipari?e ba?l? olarak seri üretime geçece?ini söyledi.
Türker, AA muhabirine, makine, kabin ve zirai ekipman, spor ve medikal ürünler, bilgi ve ileti?im teknolojileri, ithalat ve ihracat ile otomotiv sektörlerindeki 6 ?irketle faaliyetlerini sürdüren Hisarlar Grubun bu y?l yüzde 120 oran?nda büyümeyi hedefledi?ini söyledi.
Üretim yapt?klar? konularda tüm ?irketlerinde yeni ürün gam?na yönelik yat?r?mlar yapt?klar?n? ve kabiliyetlerini geli?tirdiklerini anlatan Türker, 2009 y?l?nda ya?anan ekonomik olumsuzluklara kar??n, yeni ürünlerle yeni pazarlara aç?ld?klar?n?, yeni i? ortakl?klar?na gittiklerini kaydetti.
Türker, 10 y?ll?k hayalin ürünü olan ilk yerli 4X4 hafif arazi kamyonu TURKAR’da iddial? olduklar?n? belirterek, ?öyle konu?tu:
’’Tamamen yerli tasar?m olan ve TÜB?TAK’?n destekledi?i TURKAR projesinde seri üretime bu y?l ba?layaca??z. Ülkenin ilk 4×4 hafif arazi kamyonu TURKAR’?n 9 adet prototipi bitmek üzere. Ba?lang?ç a?amas?nda toplu sipari?lerle seri üretim planl?yoruz. Türkiye olarak, kamu-askeri üretim konusunda yurt d???na ba?l?y?z. Bu konudaki aç??? görerek öncelikli olarak kamu-askeri üretim, ikinci olarak belediyeler, kamu kurulu?lar?, sivil toplum kurulu?lar? ve üçüncü olarak da bayi a??yla sat?? yapaca??m?z bir organizasyon plan? hedefliyoruz. Almanya’ya 1 adet Alakan modeli ihraç ettik. Bu y?l?n sonunu kadar 40-50 adetlik sipari?i gerçekle?tirmeyi hedefliyoruz. Bunlar ön sipari?. 2011 Nisanda, Almanya’da, ticari araçlar ve i? makinalar? sektöründe Avrupa’n?n en büyük fuar?na i?tirak edece?iz. Böylece Avrupa’da bayi ya da distribütörlük tarz?nda çal??may? hedefledi?imiz kitlelere ula?may? hedefliyoruz.’’
Türker, ön görü?meleri gerçekle?tirdikleri Almanya’daki firman?n da komple Avrupa da??t?m?n? istedi?ini ifade ederek, ’’Bu konudaki ?artlar olgunla?t?ktan sonra fuardaki tepkiye ba?l? olarak, nisan ay? sonras?nda bu karar? mü?terek olarak verece?iz’’ dedi.
UZAKTAN KUMANDALI TURKAR
Eski?ehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) TURKAR’? uzaktan kumandal? otonom hale getirmek için AB projesine girmek istedi?ini anlatan Türker, ?unlar? söyledi:
’’ESOGÜ bize bir projeyle geldi. TURKAR’? uzaktan kumandal?, donan?ml? bir hale getirmek istiyorlar. Bu proje 2 y?l gibi bir zaman alacak olan uzun soluklu bir proje. Yan?ba??m?zdaki bir üniversiteyle yürütece?imiz böyle bir projeye, çok h?zl? yol almaya uygun oldu?u için yönetim olarak s?cak bak?yoruz. Büyük ?irketlerin araçlar? böyle bir projeye çoktan haz?r belki ama hem Eski?ehir’den hem de yeni bir araç olmas? nedeniyle bizim arac?m?z? tercih ettiler. Ayn? zamanda hem arazi arac? hem de ?ehir içi kullan?ma da uygun oldu?u için ideal bulundu.’’
Türker, Almanya’da bir firmayla elektrikli araç üretimi konusunda mü?terek çal??malar yapt?klar?na da de?inerek, ’’Bu proje de ticari araçlarda elektrikli ilk model olacak. Üzerinde çal??t???m?z proje ile araç, bir ?arjda yakla??k 100 kilometre yol gidebilecek ve saatte 80-90 kilometre h?z yapabilecek. Yeti?tirebilirsek Nisan ay?ndaki fuarda sergilemeyi dü?ünüyoruz’’ dedi.
turk,truck,car,technology,new
turk,truck,car,technology,new
turk,truck,car,technology,new
turk,truck,car,technology,new
turk,truck,car,technology,new

One Comment

  1. ümit diyor ki:

    merhaba öncelikle tebrik ediyorum talep nasıl olacak zaman gösterecek aslında düşündüğüm estetik olarak çok olumlu bulamadım çevremde gördüğüm araçlara kıyasla olsa gerek bunu etkilyen faktör arge mi acaba veya sebebi nedir yada banamı öyle geliyor daha çok etetiği ön planda tutsak tabi sağlamlık ve ömürde önemli estetikte albenili oldumu piysası çok olur gibime geliyor düşündüklerim bunlar tşk..

Bir Cevap Yazın