Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Jim Jarmusch Hollywood’a karşı

Jim Jarmusch Hollywood’a kar??Jim Jarmusch, bir punkç?d?r. Müzisyen olmay? isteyip becerememi?, sonunda sinemayla punk yapmakta karar k?lm?? bir punkç?d?r. Bu yüzden filmlerinde müzi?e önem verir, bu yüzden filmleri müzik gibidir. Bu yüzden filmlerinde aksiyon aramak, hayvanat bahçesinde ya?ayan iki pandan?n kendi kendine çiftle?mesini beklemek kadar saçmad?r.
Jim Jarmusch, Hollywood’a direnir. Hollywood patronlar?n?n tak?m elbiseleriyle stüdyoya gelip ne yapaca??n? söylemesinden ho?lanmaz. “Yukar?daki cümlede yap?lan hatay? bulunuz” dendi?inde verilecek cevap da “Jim Jarmusch stüdyoda film çekmez, sette film çeker” olmal?d?r. Filmlerin finansman? için stüdyo kap?lar?n? a??nd?rmaz, kendi finansman?n? kendi ayarlar, pa?a pa?a paras?n? bulur, bütçesini minimumda tutar, filmini satmaz. Zaten filminde oynayacak oyuncular dünden raz?d?r, para mara istemez, i?in prestijindedir. Ba??ms?z filmlerin bile asl?nda dev stüdyolarda “ba??ml?” filmler haline geldi?i günümüzde kendisine “ba??ms?z yönetmen” denmesine izin vermez, ba??na buyruk hikâyeler anlatmay? tercih eder.
Jim Jarmusch hikâye anlat?r. Ama ne hikâyeler… Sembollerle dolu hikâyeler. Ancak ö?üt veren ya da anla??lmaz olmaya çal??an hikâyeler de?ildir bunlar. Tamam, hepsini bir ç?rp?da anlayaca??n?z? iddia etmiyoruz ama en az?ndan hiçbiri anla??lmamak için yaz?lmam??t?r. Bir Jim Jarmusch filminde görkemli sahneler de?il, görkemli diyaloglar beklemelisiniz. Bu konuda “Ufak ?eyler beni en çok etkileyen ?eylerdir. Bir sohbet, biriyle payla??lan bir yürüyü?, a?açlar?n aras?ndan süzülen ???klar… Bütün bunlar, aksiyondan çok daha fazlas?n? anlat?r” der. Jim Jarmusch, günlük hayattan ilham?n? al?r. Öyle ölümcül bir diyalog ve hatta bazen bir monolog haz?rlar ki en aksiyonlu sahnelerin toplam?ndan fazla ?a?a kal?rs?n?z. ?nanmayanlar da hemen bulup bulu?turup “Down By Law”? izleyebilirler.
Jim Jarmusch filmleri yoruma aç?kt?r. Bu yüzden sizi etkileyen bir filmi ba?kas?n? daha az etkileyebilir. Konunun geli?imini takip edebilmeniz için dü?ünmeniz, diyaloglar?n keyfini ç?karabilmeniz için hep uyan?k olman?z gerekir. Merak edenler “Stranger Than Paradise”? izleyebilir, geleneksel sineman?n s?n?rlar? nas?l ufalan?p ba??ms?z yol filmi nas?l çekilirmi? görebilirler. Ancak bir Jim Jarmusch izleyicisi zaten tan?m olarak uyan?kt?r.
Jim Jarmusch Hollywood’a kar??Jim Jarmusch, Tom Waits ile kankad?r. Bunun aç?klanacak bir taraf? yok. Tek ba??na ?ahane bir hareket. Rol kesmek konusunda çok parlak olmasa bile Tom Waits’e rol verir. Çok da iyi yapar.
Jim Jarmusch yazar, yönetir ve oynar. Böyle komple bir sinemac?d?r. Bütün filmlerini kendisi yazm??, sonra da bir güzel yönetmi?tir. Hatta bazen filmlerinin prodüktörlü?ünü de yapar. ?lk filmlerinde zaten buna zorunludur ancak en büyük hitlerinden “Ghost Dog: The Way of the Samurai”nin de prodüktörü kendisidir. Ki mafyan?n tetikçili?ini yapan zenci bir samuray? anlatan ?ahane bir filmdir. Hatta Jim Jarmusch’a giri? filminiz olmal?d?r. Sonradan ba?yap?t “Dead Man”e geçilebilir.
Jim Jarmusch Hollywood’a kar??

Jim Jarmusch oyunculuk da yapar, hatta çok da iyi yapar. Ancak kendi filmlerinde oynamaz, dostlar?n?n filmlerinde görünür. Güzel örnekler “Blue in the Face”, “Sling Blade” ama özellikle “Blue in the Face” izlenmelidir. Hatta izlemediyseniz büyük kay?p, Jim olmasa da izlemeniz gereken iki süper filmden bahsediyoruz.
Jim Jarmusch, Neil Simon ile de kankad?r. Hatta bu sayede belgesel i?ine de bula?m??, Neil Simon’?n hayat?n? anlatan “Year of the Horse”u çekmi?tir. Hem de 8 mm ile.
Jim Jarmusch sanki Amerikal? de?ilmi? gibi film çeker. Amerikal? olmayan bir yönetmen nas?l Amerikan filmleri çekerse o da i?te öyle çeker. Amerikan ya?am tarz?n? hicveder, gözlem yetene?i kuvvetlidir. Tespitini yapar, duygu sömürüsünde tarz? Avrupal? yönetmenleri and?r?r ancak Amerikal? oldu?u bellidir. Bu yüzden Avrupa’da ülkesinden daha çok sevilir, ülkesinde fazla Avrupal? bulunur. Jim de az de?ildir, hatal? planlar kullan?p konusu kadar teknikleriyle de Hollywood sinemas?na ba? kald?r?r. “Belki bilmiyor da yap?yor hatay?, ne biliyorsun” da denmez. Jim, koskoca New York Üniversitesi’nin film bölümünü bitirmi?tir.
Jim Jarmusch’un dil ve ifade konusunda tak?nt?l? oldu?unu da “Ghost Dog”da görebiliriz. Frans?zca ve ?ngilizce konu?an iki ki?inin yak?n dost olmas? ba?ka ne anlama gelebilir. Yabanc?l?k konusuna takm?? i?te adam.
?imdi can?n?z Tarantino filmleri ve “Smoke” ile “Blue in the Face”ten sonra sinema tarihinin en güzel geyik muhabbetlerini bar?nd?ran “Coffee and Cigarettes”i izlemek istemedi demeyin sak?n bize!

Bir Cevap Yazın