Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Kameraya Uygun Tripod’u Seçmek

Libec taraf?ndan,kamera kullan?c?lar? için bir hizmeti web sayfas?nda yay?nlamaya ba?lad?.Hangi kameraya hangi tripod uygun ö?renmek isteyenler için http://www.libec.co.jp/ adresinden“What Camera,Which Model?”ba?l??? alt?nda yay?na al?nan bu uygulama sayesinde,sa?l?kl? tripod seçimi yapabilirsiniz.

Örnek olarak Sony HXR-NX5 kameras?na t?klad???n?zda hem uygun fiyatl? TH-950DV modelini görebilirsiniz hem de ayn? kameraya uyumlu daha üst seviye kamera sehpas? olan yeni RS-250 tripodlar? görebilirsiniz.

Avkom Teknoloji A.?.’den de bilgi alabilece?iniz Libec sitesinde,sadece Sony kameralar? de?il di?er marka kameralara uyumlu do?ru tripodlar? bulman?zda da size yard?mc? oluyor.Uygun tripodlar aras?nda sadece günümüzde üretilmekte olan kameralar de?il art?k üretimi olmayan HVR-Z1, DSR-250 ve DSR-400 gibi kameralar?n da uygun tripodlar?na ula?abilirsiniz.

Libec RS serisi üst seviye tripodlarda görece?iniz M uzant?s? kamera aya??n?n spider denilen örümce?inin ortadan ba?lant?l? oldu?u anlam?na gelir.

Bir Cevap Yazın