Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Kanser Tehşis Eden Cep Telefonu

Boston’daki Massachusetts General Hospital’dan bilim adamlar? bir kaç bin hücreyi analiz ederek tümörleri tespit edebilecek bir sistem geli?tirdiler.

 

New Scientist’e göre, içinde basit bir ak?ll? telefon uygulamas? bar?nd?ran avuç içi büyüklü?ündeki bir cihaz hasta yata??n?n ba?ucundaki masaya konuyor. Merkezinde bir mikro nükleer manyetik resonans çipi var. Bu manyetik resonans görüntüleme taray?c?lar?nda bulunan teknolojinin küçültülmü? bir versiyonu.

 

Protein seviyelerini manyetik nano parçac?klar kullanarak ölçüyor, kanserin varl???n? gösteren proteindeki özel belirtiler ara?t?r?yor. Doktorlar çipten gelen sonuçlar? kendi cep telefonu ekranlar?nda görebiliyorlar.

 

Ara?t?rmac?lar bu cihaz? deneme maksad?yla 50 hastada kullanarak kanser te?hisinde önemli dört protein belirtisini biraraya getirerek vakalar?n yüzde 98’inde kanseri do?ru olarak tespit ettiler.

 

20 hastal? ikinci bir deneme de ise te?histe yüzde 100’lük bir ba?ar? sa?land?. Kullan?lan mevcut metodlarda ise kanseri te?histe yüzde 84’lük bir kesinlik mevcut. Ayr?ca ak?ll? telefonlu cihazda mevcut metodlardan çok daha h?zl? sonuç al?n?yor, normalde üç günde al?nacak sonuç saatler içinde ortaya ç?k?yor.

 

Lakin, doktorlar bu cihaz?n henüz klinik kullan?mlar için haz?r olmad???n? söylüyorlar. Sorunlardan biri ili?kili protein belirteçlerinin her zaman kanser hücresinde olmayabilmesi. Bu da hatal? te?hise yol aç?yor. Bir de proteinlerin k?sa ömürlü olmas? var. Bu da hücrelerin aktar?ld?klar? anda analiz edilmeleri gerekti?i anlam?na geliyor. 

Kaynak: techno-labs.com

Kanser
Kanser Teh?is Eden Cep Telefonu
haber

Bir Cevap Yazın