Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Kara delikler!

Kara delik, astrofizikte, çekim alan? her türlü maddi olu?umun ve ???n?m?n kendisinden kaçmas?na izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir.

Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanmas? ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ???k yaymad?klar?ndan kara olarak nitelenirler.

Kara deliklerin,tekillik“leri dolay?s?yla, üç boyutlu olmad?klar?, s?f?r hacimli olduklar? kabul edilir.

Karadeliklerin içinde zaman?n ise yava? akt??? ya da akmad??? tahmin edilmektedir.

Kara delikler genel görelilik kuram?yla tan?mlanm??lard?r. Do?rudan gözlemlenememekle birlikte, çe?itli dalga boylar?n? kullanan dolayl? gözlem teknikleri sayesinde ke?fedilmi?lerdir. Bu teknikler ayn? zamanda çevrelerinde sürüklenen olu?umlar?n da incelenme olana??n? sa?lam??t?r. Örne?in bir kara deli?in çekim alan?na kap?lm?? maddenin kara delikçe yutulmadan önce müthi? bir s?cakl?k derecesine ula?t??? ve bu yüzden önemli miktarda x ???nlar? yayd??? saptanm??t?r. Böylece bir kara delik kendisi ???k yaymasa da, çevresinde bu tür bir icraat yaratt??? için varl??? saptanabilmektedir.

Günümüzde, kara deliklerin varl???, ilgili (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden olu?an) bilimsel toplulu?un hemen hemen tüm bireyleri taraf?ndan onaylanarak kesinlik kazanm?? durumdad?r.
www.veteknoloji.com

Bir Cevap Yazın