Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Lenovo’dan CES bombası: Le Pad

Lenovo logoImage via Wikipedia
LePad, hem Android’li bir tablet hem de Windows yüklü bir dizüstü bilgisayar.

Lenovo , Las Vegas’ta gerçekle?tirilen tüketici elektroni?i fuar? CES 2011’de, ‘ikisi bir arada’ özellikli, benzersiz bir ayg?t olan LePad tabletli IdeaPad U1 ürününü duyurdu. Zengin ortam özelliklerine sahip bu ürün, Android uygulamalar?na eri?im sa?layan, yüksek tan?ml? bir tablet bilgisayar?n ta??nabilirli?iyle, eksiksiz bir Windows 7 bilgi i?lem deneyimi sunan klavye yuvas?n? bir araya getiriyor.

Lenovo, LePad tabletli IdeaPad U1, iki farkl? i?letim sistemi aras?nda sorunsuz bir ?ekilde geçi? yapabilen üstün performansa sahip ikili mod özelli?i, Hybrid Switch sayesinde, tüketicilere mükemmel bir mobil ileti?im ve bilgi i?lem deneyimi sunuyor.

Lenovo Idea Ürün Grubu Ba?kan Yard?mc?s? Liu Jun “IdeaPad U1 ve LePad ürünlerimiz günümüzün mobil ya?am tarz?na çok uygun.” diyor. “Mobil olarak çal???rken hafif tableti kullanabilir; içerik olu?turman?z ve düzenlemeniz gerekti?inde ise, ayg?t? U1 yuvas?na yerle?tirebilirsiniz. Tüketicilerin, ya?am tarzlar?n? teknolojiye uyarlamalar?na gerek kalmadan; bu ürün sayesinde hem i?levselli?i hem de e?lenceyi tek bir ayg?tta ikiye katlayacaks?n?z.”Qualcomm Snapdragon™ i?lemciye sahip LePad, 1 kg’dan daha hafif ve 1,5 cm’den az kal?nl???yla son derece kolay ta??nabiliyor. Ayr?ca, LePad, sekiz saate kadar süren pil ömrüyle kullan?c?lara tüm gün boyunca mobil ileti?im imkan? sa?l?yor.

Ürünün en öne ç?kan özelli?i ise resim çekmek ya da görüntülü sohbet etmek için ön k?sm?nda yer alan kameras?! 25,5 cm’lik geni? ekranl?, yüksek tan?ml? LePad tablet, yatay ve dikey modlarda da rahatl?kla kullan?labiliyor. Kullan?c?lar bu ayg?tta, parmak uçlar?yla video gibi içerikleri kullanabilirken, internette sörf yapabiliyor, sosyal a?lara eri?ebiliyor, mesajlar?n? ve e-postalar?n? görüntüleyebiliyorlar. LePad, parlak k?rm?z? ve beyaz olmak üzere iki ??k renk alternatifi ile kahverengi “deri” ve siyah “deri” olarak iki farkl? dokuda tasarland?.

Geni? ekran boyutuna uygun, 2.2 tabanl? Android ortam deneyimiyle özelle?tirilen LePad, dört bölmeli, kullan?m? kolay ve cazip bir arayüze sahip. Ayr?ca, Lenovo taraf?ndan geli?tirilen LePad, sürekli bir taray?c? aç?p giri? yapma ihtiyac?n? ortadan kald?rarak, e-posta, haber ve di?er içeriklere gerçek zamanl? eri?im yapman?z? sa?larken, özgün bir “push” hizmeti de içeriyor.

LePad kullan?c?lar?, ayg?ta yüklenmi? olarak gönderilen birçok uygulaman?n yan? s?ra, LePad’in geni? ekran? için benzersiz olarak optimize edilmi? binlerce özel Android uygulamas?na da eri?ebiliyorlar. Lenovo, kullan?c?lara mükemmel bir Web tarama deneyimi sa?lamak için de LePad’in, Adobe Flash Player 10.1 desteklemesini planl?yor. 

Windows tabanl? üretkenlik uygulamalar? sayesinde, içerik olu?turmak isteyen normal bir dizüstü bilgisayar?n tüm i?levlerine gereksinim duyan kullan?c?lar, LePad’i kolayca U1 yuvas?na yerle?tirebilir. Eksiksiz bir klavyesi olan IdeaPad U1 dizüstü bilgisayar?, LePad’deki kullan?c? ara yüzünü Windows 7’ye dönü?türüyor. U1 yuvas?nda, bir Windows 7 Home Premium i?letim sistemi ve bir Intel CULV i?lemcisi bulunuyor. Hybrid Switch özelli?i ile kullan?c?lar, sürekli bir Web tarama deneyimini desteklemek üzere i?letim sistemleri aras?nda sorunsuz bir ?ekilde geçi? yapabiliyorlar.

LePad tableti, U1 yuvas?ndan ba??ms?z olarak sat?n al?nabilecek.

LePad tabletli Lenovo IdeaPad U1 ürünü, 2011’in ilk çeyre?inde Çin’den ba?lamak üzere kullan?ma sunulacak. LePad tableti, ayr?ca U1 yuvas?ndan ba??ms?z olarak da sat?n al?nabilecek.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın