Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Microsoft ve Turkcell’in “Gençsen Geleceksin” Turu 30 Bin Öğrenci İle Buluştu

Haber; Microsoft Türkiye ve Turkcell’in 50 üniversiteyi kapsayan “Gençsen Geleceksin” Türkiye Teknoloji Turu, ?stanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampüsünde son toplant?s?n? gerçekle?tirdi. Anadolu’nun 26 kentinde 30 bin ö?renci ile bulu?an büyük tur çerçevesinde Microsoft Türkiye ve Turkcell Akademi uzmanlar?, gençlere mobil, ?nternet ve yaz?l?m alan?nda ya?anan en son geli?meleri anlatt?.

5 May?s 2010, ?stanbul – Microsoft Türkiye ve Turkcell Akademi taraf?ndan üniversite ö?rencileri ve teknoloji merakl?lar?na yak?n gelece?in teknoloji trendlerini tan?tmak amac?yla düzenlenen “Gençsen Geleceksin 3.0” Türkiye Teknoloji Turu’nun son etkinli?i 4 May?s, Sal? günü ?stanbul Teknik Üniversitesi ??letme Mühendisli?i Fakültesi’nde gerçekle?tirildi. Microsoft Türkiye ve Turkcell Akademi’nin 2008 y?l?ndan bu yana üniversitelerimizde birlikte gerçekle?tirdi?i bu kampüs turu, 2008 y?l?ndan bu yana 26 kentimizdeki 50 üniversitede, 130 ziyaret ile 30.000’e yak?n ö?renciyle bulu?tu.

“Gençsen Geleceksin”in bu y?lki final konu?malar?nda, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? ?pek Tunca ve Turkcell Teknoloji Genel Müdürü Semih ?nceday?, gelece?in giri?imcileri ve yenilikçileri olan üniversite ö?rencilerine seslendiler.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? ?pek Tunca, gençlere hitaben gerçekle?tirdi?i konu?mas?nda ?unlar? söyledi:

“Microsoft, bireylerin ve kurumlar?n gerçek potansiyellerini ortaya ç?karma imkan? sa?layan yaz?l?mlar?yla yenilikçi fikirlerin esin kayna?? olan bir ?irket. “Sizin potansiyeliniz, bizim tutkumuzdur” slogan?m?z do?rultusunda yaz?l?m?n, insanlar? etkin k?lan ve hayallerini gerçekle?tirmeyi sa?layan bir araç oldu?unu ifade etmeye çal???yoruz. Türkiye, genç nüfus aç?s?ndan son derece ?ansl? bir konumda. Gençlerimiz nüfus içinde yeni fikirlere ve teknolojilere yatk?n, dinamik ve geni? bir kesimi olu?turuyor. Her y?l 700 bin gencimiz i? hayat?na kat?l?rken, Türkiye’nin giri?imcilik ve fikirlerin hayata geçirilmesi gibi konularda daha fazla yol almas? gerekti?ine inan?yoruz. Turkcell ile birlikte gerçekle?tirdi?imiz bu etkinlik sayesinde gençlerimize ufuk açan yeni teknolojileri üniversite kampüslerine ta??d?k, uzmanlar?m?z?n deste?iyle onlar?n bilgilenmesini sa?lamaya çal??t?k. Gördü?ümüz büyük ve s?cak ilgiden çok memnunuz”.

Trakya’dan Karadeniz’e Anadolu’nun her bölgesinde üniversite ö?rencilerini yeni teknolojilerle bulu?turan “Gençsen Geleceksin” Türkiye teknoloji Turu kapsam?nda düzenlenen etkinliklerde ö?rencilere yaz?l?m ve mobil teknolojilerindeki geli?meler aktar?l?rken, bu teknolojilerin gelece?ine yönelik tan?t?mlar, tart??malar ve demolar da yer ald?.

Bir Cevap Yazın