Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Mısır yeniden çevrimiçi


Be? günlük kesintinin ard?ndan M?s?r halk? internet ba?lant?s?na yeniden kavu?tu.

Hükümet kar??t? portestolar sebebiyle büyük olaylar?n ya?and??? M?s?r’da, bu olaylar?n sonucu olarak bildi?iniz gibi internet ba?lant?s? kesilmi?ti. Ülke genelinde kesilen internete ç?? gibi büyüyen tepkilerin sonucu olarak M?s?r, internet kap?lar?n? tekrardan açt?.

5 günlük internetsiz dönemin sona ermesiyle birlikte 80 milyon insan?n tekrardan çevrimiçi oldu.

Kahire’de ya?ayan insan haklar? savunucusu Dalia Ziada, bu müjdeli haberi Twitter üzerinden kutlad?. Twitter sayfas?na; “M?s?r’da internet nihayet geri döndü! Aman Tanr?m! 500’den fazla e-posta gelmi?!” ?eklinde bir mesaj att?.

Kesinti sebebiyle M?s?r’daki ekonomik kayb?n yakla??k 90 milyon dolar oldu?u tahmin ediliyor.

M?s?r’daki internet, Hüsnü Mübarek’in 30 y?ll?k iktidar?n?n ard?ndan tekrar aday olmayaca??n? aç?klamas?n?n ard?ndan aç?ld?.

Bir Cevap Yazın