Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Mobil iletişim sektöründeki girişim alanları” anlatıldı

Haber; Bili?im Haftas?” nedeniyle Kuzey K?br?s Turkcell’den ö?rencilere yönelik etkinlik

(LHA) “Bili?im Haftas?” nedeniyle Kuzey K?br?s Turkcell taraf?ndan üniversitelerin “Elektrik Elektronik” bölümlerinde okuyan ö?rencilere yönelik e?itimler veriliyor.
E?itimler, Kuzey K?br?s Turkcell santral binas?nda yap?l?yor. Kuzey K?br?s Turkcell’in ev sahipli?iyle 3- 6 May?s aras?nda gerçekle?ecek “Bili?im Haftas?” etkinli?inde ö?rencilere “Mobil ?leti?im Sektöründeki Giri?im Alanlar?” ile “Radyo ve Transport ?ebeke ile Yeni Teknolojiler” konular?nda sunumlar verilecek.
Belirlenen program çerçevesinde ilk olarak Uluslararas? K?br?s Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri ö?rencilerinden yakla??k 70 ki?ilik bir grup dün Kuzey K?br?s Turkcell Lefko?a santral binas?nda a??rland?. Ülkemizdeki di?er üniversitelerin de kat?laca?? etkinli?e toplamda 400 ö?rencinin kat?l?m? hedefleniyor.

Üniversite ö?rencilerini bir araya getiren bu etkinlikte “Mobil ?leti?im Sektörü Giri?im Alanlar?” konulu sunum gerçekle?tiren Kuzey K?br?s Turkcell Katma De?erli Servisler Bölüm Müdürü Sibel Özcan ?meryüz; bu sektörde çal??mak veya kendi i?ini kurmak isteyen ö?rencilere mobil teknoloji alan?ndaki en son geli?meleri ve sektördeki ba?ar? öykülerini anlatt?.

Radyo ve Transport ?ebeke Bölüm Müdürü Alper Çelik, “Güncel Radyo ?ebeke Sistemleri” konusunda sunum yaparak sistemin çal??ma prensibi ile optimizasyon çal??malar? hakk?nda bilgiler verdi.
Etkinli?e kat?lan ö?rencilere sunumlara geçmeden önce ?ebeke Kontrol ve Destek Birim Yöneticisi Mustafa Özerdem ve birim üyesi U?ur Yalç?nkaya taraf?ndan Kuzey K?br?s Turkcell Santral Operasyonlar? sistemlerinin gözlemlendi?i NSCS (A? Kontrol ve Destek Odas?- Network Control Support Center ) Odas? gezdirilip bilgiler verildi.
NSCS hakk?nda; Kuzey K?br?s Turkcell’in 1999 y?l?nda kurulan santral operasyonlar?, sistemlerin gözlemlendi?i, sistemde olu?an sorunlara çözüm ve çözüme destek veren bir yap?da 7/24 esas?na göre çal???yor.
Kuzey K?br?s Turkcell Santral Binas?’nda Call Center (Ça?r? Merkezi), bölge ofisleri ve di?er kanallardan gelen mü?teri talep yönetimi 7/24 çözümlenerek abonelerine hizmet veriyor.

kibrisgazetesi.com

Bir Cevap Yazın