Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

notebook ile netbook arasindaki farklar neler

Kolay ve pratik internet ba?lant?s? sa?layabilen Netbook ’lar?n ?u an kulland???m?z dizüstü bilgisayarlar?na göre farkl?l?klar? bulunuyor:

Netbook, notebook ya da laptop kelimelerini kullan?l?rken duydu?unuzda ya da gördü?ünüzde özellikle de yeni bir bilgisayar kullan?c?ysan?z bu sizin için oldukça kafa kar??t?r?c? olabilir. Laptoplar portatif ve kullan??l?d?r. Ancak birçok kullan?c? laptoplar ile netbooklar aras?ndaki fark? kavrayamam?? durumda ve sonuç olarak ald?klar? cihazlar?n performans? konusunda tatmin olmuyorlar. Geleneksel notebooklar daha güçlü i?lemciler, daha çok uygulama ve bir bilgisayar?n yapabilece?i her?eyi kullan?c?lar?na sunarken, netbooklar daha az güçlü i?lemcilere, daha az güç kullan?m? gerektiren i?letim sistemlerine sahipler ve güçlü bir notebookun yapabilece?i uygulamalar? yerine getiremezler.

Bir ara?t?rma, netbook sat?n alan kullan?c?lar?n `’?n?n netbook ve laptoplar?n ayn? i?levlere sahip olduklar?n? dü?ündüklerini gösteriyor.
?imdi netbook ya da notebook ile ilgili olarak sade bir tan?mla hangi parametreler bu cihazlar?n seçiminde rol oynuyor bir bakal?m ve netbook ile notebook aras?ndaki farklar? a?a??da özetlendi?i ?ekilde tart??al?m;

netbook lar genellikle küçüktür ve a??rl?klar? notebook lardan daha azd?r. Böylece seyahat esnas?nda ta??mak ve kullanmak için daha uygundurlar.
netbook lar genellikle 7, 8, 9 ya da 10 inçlik ekran geni?li?ine sahiptirler ancak genel ebatlarda bir notebook ise 12,14,15,17 inç ve hatta daha büyük ekrana sahip olabilir.

netbook lar, notebook lardan daha az güç ve depolama alan? sunarlar ve böylece notebook lar ile ayn? uygulamalar? çal??t?rma ya da ayn? i?letim sistemlerini kullanma kabiliyetine sahip de?ildirler. Bu cihazlar genellikle Windows XP ya da Linux i?letim sistemlerini kullan?rlar.
netbook lar (?nternet ve notebook bir kayna??k sözcü?ü) web sayfalar?n? izleme, e-posta yazma ya da okuma ve web uygulamalar?n? kullanmak gibi internet merkezli görevlere odaklanm??lard?r.

netbook lar daha karma??k görevler için kullan?labilirler ancak bu i?lemler güçlü bir notebook taraf?ndan yap?lan i?lemlere göre daha fazla zaman alacakt?r çünkü netbook lar daha az güce sahip i?lemcileri kullan?rlar. Örnek olarak netbook lar videolar? düzenlemek ya da formatlar?n? de?i?tirmek için kullan?lamazlar.?u anda CD sürücüsüne sahip olan bir netbook yok ve do?al olarak netbook lar vas?tas? ile CD’leri oynatman?z ya da DVD izlemeniz mümkün de?il. Bununla beraber bu tip dosyalar?n?z? netbook un sabit diskini kullanarak kullanman?z mümkün.

netbook lar genellikle notebook lardan daha ucuzdurlar. Fiyatlar? 350 USD ile 600 USD aras?nda de?i?ir. netbook lar daha az elektrik kullan?rlar ve do?al olarak notebook lardan daha uzun bir batarya ömrüne sahiptirler. Ayr?ca netbook lar için her kullan?mda 3 hücreli ya da 6 hücreli bataryalardan yararlanabilirsiniz.

Özetlersek netbook ’ lar?n notebook ’lara göre özelliklerini ?u ?ekilde s?ralayabiliriz:

Hafif ve kolay ta??nabilir olmalar?
A??rl?klar? 1 kilogram?n alt?nda ve ortalama olarak 3 kg a??rl???na sahip dizüstü bilgisayarlar?na göre ta??nabilme konusunda avantajlar? var.

Dü?ük güç tüketimi

netbook segmentindeki ürünlerin tamam? dü?ük güç tüketimi vaadediyor. Tabii bu ürülerin ucuz maliyetli olma dü?üncesi, ürünlerin pil kapasitelerini de yans?yor. Pil kapasitesi iyi bir netbook ile bir dizüstü bilgisayara göre daha fazla çal??abilmesi kesin.

Kablosuz ?nternet

netbook ’lar kablosuz internetin bütün nimetlerinden yararlanabilmek için ta??n?yor.

Küçük boyutlar

Hemen hemen bir A4 ka??d?n?n yar?s? boyutundaki bu ürünler, her zaman yan?n?zda bulundurmay? kolayla?t?r?yor.

Çabuk aç?l?p, çabuk kapanma

Kat? halli disklerinin sayesinde netbook ’lar? hemen ba?lat?p bir anda kapatman?z mümkün.

Ucuz fiyat

netbook ’lar?n fiyatlar? dizüstü bilgisayarlar?na göre daha ucuz olan bu fiyat bu ürünlerin yayg?nla?mas?n? da sa?layacak.

Güvenlik

Dizüstü bilgisayar? kullan?c?lar? tedirgin eden ?ey, yanlar?nda ta??d?klar? bilgisayar?n h?rs?zlar?n hedefi olma ihtimali. netbook ’lar ucuz fiyatlar?yla, 2. El pazarlar?n?n olamayaca?? kadar yayg?n olacakt?r. Bu durumda netbook kullan?c?s?n?n ürünü çald?rma kayg?s? azalmakla birlikte, bu ürünleri internet amaçl? kullan?ld??? için önemli verilerini ürünle birlikte kaybetme olas?l??? da ortadan kalkacakt?r. Ayr?ca netbook kullan?c?lar? yanlar?nda rahatl?kla netbook lar?n? ta??yabilecekler.

Bir Cevap Yazın