Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Öbür Dünya’ 2011’de bulunacak!

Bugüne dek ke?fedilen Güne?-d??? gezegen verilerini derleyen bilimciler, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ikinci bir gezegenin her an bulunabilece?i kan?s?nda.
ABD’li iki bilimci, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ilk Güne?-d??? gezegenin May?s 2011’de bulunaca?? kan?s?nda. Profesörler, tespitlerini çok karma??k matematiksel olas?l?k hesaplar?na dayand?r?yor.
Harvard ve California üniversitelerinde ara?t?rmalar yapan Samuel Arbesmans ile Gregory Laughlins, son y?llarda Dünya ile benzerlikler ta??yan gezegen ke?iflerinin h?zla artt???n?, elde edilen verilerle matematiksel olas?l?k hesaplar?n? bir arada kullanarak, ‘Dünya-gibi’ bir gezegen ke?finin san?ld???ndan çok daha yak?n oldu?unu tespit ettiklerini aç?klad?.
?kili çal??malar?nda a??rl?kl? olarak Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntü ve verileri kulland?. Verilerden bir ‘ya?anabilirlik oran?’ olu?turan ikili, bilinen tüm Güne?-d??? ve Dünya benzeri cisimleri bununla s?n?fland?rmaya ba?lad?.

Olas?l?k hesaplar? da ç?karan ikiliye göre ‘ya?anabilirlik oran?’ 1’de 1’e yak?n olan bir gezegenin Güne? Sistemi d???nda bulunma olas?l??? 2013’e kadar yüzde 66, 2020’ye kadarsa yüzde 75 düzeyinde. Ancak medyan (ortanca) de?erin çok daha yak?n bir tarihe i?aret etti?ini söyleyen bilimciler, bunun May?s 2011 civar?nda olabilece?i sonucuna vard?.
Elbette Dünya’ya benzer nitelikler ta??yan ve ya?anabilir bir gezegenin ke?fi, insano?lunun oraya ula?abilece?i anlam? ta??m?yor. Zira bu gezegenlerin ço?u Dünya’dan yüzlerce ???k y?l? uzakta bulunuyor.
space,sun system,planet,science,technology
Haber dünyan?n en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science’ta yer ald?.

Bir Cevap Yazın