Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ödev meselesi

Ödev meselesiÖdev yapmak zor zanaat. Küçükken ebeveynler salonda televizyon seyrederken ya da aileniz gelen misafir amca ve teyzelerle sohbet edip gülüp e?lenip çay içerken siz de ?zd?rap içinde ev ödevinizi yapmaya çal??t???n?z? hat?rl?yor musunuz? “Büyüyünce ak?amlar? ders çal??mak zorunda olmamak ne süper bir ?ey” dedi?inizi? Neyse, fazla ki?iselle?tirmeyelim olay? ama ne yalan söyleyelim, biz büyümenin en büyük avantaj? olarak geceleri rahatça televizyon kar??s?na yay?labilme hakk?m?z olmas?n? görürdük.
Evet, büyüdük ama yeterince de?il… Zira hâlâ ödevler ve projelerle bo?u?makla me?gulüz. Burada ??’te Genç olarak bize dü?en, i?inizi bir nebze kolayla?t?rmaya çal??mak. Haydi hay?rl?s?…
Öncelikle biraz ahkâm kesmek zorunday?z, kusura bakmay?n. Ödev ve proje neden gerekli ?eylerdir, bize hayatta faydalar? nelerdir konulu bir söylev çektikten sonra da kendimizi affettirmek için web’de ödev konulu sitelerden söz edece?iz ve baz? adresler verece?iz.
Bize faydas? ne?
Ödev yapmak hayatta ne i?imize yarar dedik. Bir kere, ileride çok i?imize yarayacak “ara?t?rma becerisi” kazanmam?z? sa?lar ki okul sonras? hayatta bize en fazla katk?s? olacak faydas? da budur. Ayr?ca, ödev yaparken zar zor ö?rendi?iniz ?eyleri kolay kolay unutmazs?n?z ve s?navlarda bunun ödülünü al?rs?n?z. ?lgi ve bilgi alanlar?n?z? geni?letirsiniz. Ayr?ca bir ödev ya da projeyi lây???yla yapmak, kendi yarat?c? geli?iminiz için çok önemlidir. Tabii ki bir de y?l sonu notunuzu yükseltmek gibi bir avantaj? var ki bunu da göz ard? edecek de?iliz.
Ödeve ba?layam?yorum!
Ödev meselesiTamam, ödev yapmak çok yararl? bir ?eymi?, onu anlad?k. ?yi de, bir ba?layabilsem! “Ba?lamak bitirmenin yar?s?d?r” diye bir cümle kurmu? atalar?m?z biliyorsunuz. Burada tabii ki konuyu kelime anlam?yla ele almam?z pek gerçekçi olmaz, aksi takdirde “nas?lsa ba?lad?m, yar?s?n? da yapar bitiririm elbet” ?eklinde bir yan?lg?ya dü?ebilirsiniz. Ama ba?lad???n?z zaman art?k önünüzde sayfalar daha kolay aç?l?r, yolunuzu daha iyi çizersiniz. Bunun için:
Önce, e?er size b?rak?lm?? ise ödevinizin konusunu belirlemelisiniz. Bunu yaparken ilgi alan?n?za giren, mümkünse ileride çal??mak istedi?iniz alanla ilgisi olan, en önemlisi de kaynaklara kolay eri?ebilece?iniz bir konuya yönelin. Ama konu serbest de?ilse bu maddeyi atlayaca??z haliyle.
Konunuz haz?r… S?ra geldi bilgileri bulmaya. Bunun için abla ve a?abeylerimizin yapt??? gibi ansiklopedilerin tozlu yapraklar? aras?nda kaybolmak, fotokopiler çektirmek zorunda de?iliz çok ?ükür. Elimizin alt?nda dünyan?n kayna?? var: ?nternet! Yeter ki ara?t?rma yaparken kendinizi sörf rüzgâr?na kapt?r?p oyun ve dedikodu sitelerine do?ru sürüklenmeyin.

Ödev meselesiÇok güzel kaynaklar buldunuz. Güzel… Bulduklar?n?z hakk?nda notlar al?n. ?ster kâ??t kalemle ister bilgisayar üzerinde, nas?l rahat ediyorsan?z. Ama not alman?n gücünü küçük görmeyin ve ne olur notlar?n?z derli toplu olsun. Karman çorman al?nan notlar? ay?klamakla vakit öldürmeyelim bir de.
Bilgileri toparlad?n?z. Notlar?n?z? ald?n?z. ?imdi toparlama zaman?. Ödevinizin hedefi neyse bilgileri ona göre bir s?raya dizin, ayn? ?eylerden tekrar tekrar bahsetmeyin. Biliyorsunuz her yaz?l? eser “giri?, geli?me, sonuç” bölümlerinden olu?ur. Ödevinizin de buna uyaca??n? bilin.
Kopyala-yap??t?r yapmak kimseye bir fayda sa?lamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; k?sa ve sade cümlelerle derdinizi anlat?n.
Uzun ödev yüksek not al?r diye bir ?ey art?k yok, o eskidenmi?. As?l marifet sadede k?sa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istedi?inizi do?ru bir ?ekilde kâ??da yans?tabilmektir.
Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfas?, son k?s?mda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli.
Ödevinizi s?k? bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydas? olur, zarar? olmaz!
Bu arada ödevi ??k bir biçimde sunman?z?n size ne kadar puan kazand?raca??n? söylememize gerek var m? bilemiyoruz. Ama söyledik art?k. Temiz, düzgün kâ??tlar, güzel bir dosya, k?rtasiyede yap?lan bir spiral cilt, sunum yapacaksan?z sade ve renkli bir powerpoint dosyas? haz?rlamak… Bunlar hep size yüksek not ve ö?retmeninizin gözünde bir basamak üste terfi etme olarak geri dönecektir.
Faydal? ipuçlar?
Ödev meselesiAl?nt? nas?l yap?l?r? Kayna??n?zdan, yani büyük ihtimalle buldu?unuz internet sitesinden ald???n?z bir cümleyi de?i?tirmeden aynen kullanacaksan?z, bu bilgiyi nereden ald???n?z? belirtmeniz gerekli. Yapt???n?z al?nt?n?n profesyonelce görünmesini istiyorsan?z dikkat etmeniz gereken birkaç kural var. Al?nt? yapt???n?z yazar?n ad? al?nt?n?n içinde geçiyorsa, eseri ve sayfa numaras?n? belirtmelisiniz, eserde geçiyorsa sadece sayfa numaras? vermelisiniz. Al?nt? yapt???n?z yazar?n ad? al?nt?n?n içinde geçmiyorsa yazar?n ad?n? da eklemelisiniz. Cümlenin içinden ç?kard???n?z bir k?s?m varsa bunu da […] ?eklinde belirtmelisiniz.
Örnek verelim: “Dondurma ikram edecekseniz s?radan cam kaplar yerine kendi imalat?n?z çikolata kaseler kullanmaya ne dersiniz? Çikolata eritmeyi bo?una anlatmad?k herhalde.” (??’te Genç, Yemek Canavar?, 2). Ya da “??’te Genç’teki ‘Yemek Canavar?’ yaz?s?nda ‘Dondurma ikram edecekseniz s?radan cam kaplar yerine kendi imalat?n?z çikolata kaseler kullanmaya ne dersiniz? Çikolata eritmeyi bo?una anlatmad?k herhalde.’ (2) denir”


Ödev meselesi Kaynakça nas?l gösterilir? Ödev yaparken bilgileri göbe?imizden uydurmayaca??m?za göre kaynaklar kullanmam?z, bu kaynaklar? da ödevin sonunda listelememiz gerekir.
Kaynaklar? listelerken alfabetik bir düzenleme yap?lmal?, yazar?n ve kitab?n (makale de olabilir elbette) ad?, yay?n yeri ve y?l?, yay?n evi, kaç?nc? bas?m oldu?u aç?kça belirtilmeli. Kaynakça keyfi bir ek de?il, bir zorunluluk. Yazar?n önce soyad?, sonra ad? yaz?l?r, unvan? varsa bunu yazmaya gerek yok. K?sacas? kitab?n iç kapa??ndaki tüm bilgileri yazman?z gerek.
?nternetteki kaynaklar
Zaman zaman ba?a bela olabilen, arad???n? bulamama ve bir yerden ba?layamama durumlar?nda, i?inizi kolayla?t?rmak için ba?vurabilece?iniz online kaynaklar var.
Ödev Online: Di?er ödev siteleri gibi daha önce yapt???n?z bir ödevle kaydolup arad???n?z konuda haz?r bir ödeve ula?m?yorsunuz. Ücretsiz üye olduktan sonra üniversite ö?rencileri taraf?ndan haz?rlanm?? örnek ödevleri inceliyor ve istenilen ?ekilde örnek ödevler haz?rlatabiliyorsunuz. Haliyle de bir lise ö?rencisi, bir orta ö?retim ö?rencisinin haz?rlad??? ödevle çal??mak zorunda kalm?yor.
Ödev meselesi
Ödevtr: Burada ilkokuldan doktora tezine kadar her seviyede kaynak var. Genellikle yüksek ö?retimin hedeflendi?i görülüyor. Haz?r ödev önermiyorlar, kategorilere ay?rd?klar? kaynaklar?, belli bir konuda ödev haz?rlamaya çal??anlar?n hizmetine sunuyorlar. Buray? ödevlerin ara?t?r?labilece?i bir ortam olarak dü?ünebiliriz. Size özel hizmet istiyorsan?z onu da alabilirsiniz. Üyelik ücretli.
Ödev Ara: Epey kapsaml? ve arad???n?z? kolayca bulman?z için güzelce s?n?fland?r?lm?? kaynaklara ula?abilece?iniz bir site.
?ncelemeye de?er di?er ödev ara?t?rma siteleri de ?unlar; http://www.odevrehberi.com/, http://www.acilodev.com/, http://www.odevindir.com/, http://www.odevsitem.com/, http://www.odevci.com/, http://www.odevbul.net/, http://www.bilgilik.com/ ve http://www.gencbilim.com/.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın