Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Oyna, yarat, tüm dünya ile paylaş

LittleBigPlanet 2Image via Wikipedia

Sony, herkese en ç?lg?n rüyalar?n? gerçekle?tirebilecekleri gücü veriyor.

Yeni y?la, PlayStation®3’te LittleBigPlanet™2 oyunu ile ba?lamak için haz?r m?s?n?z? Hayal gücünüzü toplay?n ve küçük ama güçlü Sackboy’un dönü?ünü kutlay?n. Sackboy, geçen sefer geldi?inde, Craftworld’ün yamal? gezegenindeki maceralar? için ’Y?l?n En ?yi 15 Oyunu Ödülü’nü kazanm??t?. Üstelik, o zaman, oyuncular henüz oyuna ba?lamam??lard?. Sadece, etraflar?ndaki dünyan?n her yönünü ?ekillendirmeye ba?lam?? ve dünyan?n her yerindeki di?er insanlar?n oynamas? için tüm seviyeleri yaratm??lard?. Bu kez, Sackboy öyle bir geri geldi ki; istedi?iniz herhangi bir deneyimi gerçekle?tirmenize güç ve destek verecek. Olanaks?z m?? Hiç de de?il… Siz, arkada??n?z ve aileniz, Sackboy’un sunduklar?n? ke?federken harika vakit geçireceksiniz.

Bir ekip olu?turun, bir Sackboy’u ki?iselle?tirin ve yepyeni bir macerada Craftworld’de kendi yolunuzu olu?turmaya ba?lay?n. Gezegen, dev ve yarat?c? bir emici elektrik süpürgesi olan korkunç Negativitron’un tehdidi alt?nda ve sadece sizin ekibiniz onu koruyabilir. Üzerinde ko?aca??n?z, z?playaca??n?z engeller, kancalar ve yol boyunca size yard?m edecek Grabinator eldivenleri, çözmek için bulmacalar ve toplanacak ödüller bulacaks?n?z. E?er oynad???n?z oyunun çok aktif olmas?ndan ho?lan?yorsan?z, yeni PlayStation Move Controller için özel olarak tasarlanm?? on seviye tam size göre.

??te size asla eskimeyecek bir oyun!
Bitirdiniz mi? Hay?r. ?lk LittleBigPlanet oyuncular? taraf?ndan yarat?lm?? ve yüklenmi? üç milyondan fazla seviyeye geçin. Bu oyuncular?n hepsi online dünyada ve her gün, her saat yükleme yaparak sizinle oynamaya haz?r. Burada; kad?nlar, erkekler, gençler veya sadece ruhu genç olanlar için mutlaka bir ?ey var. Her zaman yeni bir deneyimin keyfini ç?karabilirsiniz ve hatta ailenizdeki en ate?li oyuncu bile bu oyunu çabucak bitiremez. Asl?nda hiçbir zaman oyunun sonuna ula?amaz.

?imdi, yarat?c? olma zaman?
LittleBigPlanet 2, oyun oynaman?n çok daha ötesinde bir ?ey. Size, tüm oyunlar? yeniden olu?turmadan tutun da yarat?c?l???n?z? konu?turmaya dek pek çok ?ey yapma ?ans? sunuyor. Bir araba yar??? veya uçu? simülatörü yaratabilirsiniz. Çocuklar için onlar?n kitaplar?ndan esinlenerek yap-bozlar olu?turabilirsiniz. Sevdi?iniz biri için romantik bir tekne gezisi, kafa dengi bir arkada??n?z için satranç temal? bir düello veya gürültücü bir e?li grup için e?lenceli bir rock müzik ortam?… Hareketli mekanizmalar icat etmenize, yeni vah?i ya?amlar? ke?fetmenize, duman makineleri olu?turman?za ve hatta otomatikle?mi? karakterleri programlaman?za izin veren Sackboy’un araç çantas? Popit ile bunlar?n hepsi mümkün. Yapmas? e?lenceli ve kolay, oynad?kça bu konuda daha da geli?eceksiniz.

Kendinizi bir oyun yarat?yormu? gibi hissetmiyor musunuz?
Öyle, de?il mi? Ekip olu?turun ve dünyaya zevkinizi göstermek için bir moda ?ovu düzenleyin. Bir müzik klibi yap?n, gözden geçirebilece?iniz bir aile foto?raf albümü veya sanal bir evcil hayvan için muhte?em bir yuva olu?turun. Çocuklar?n?z? yar??maya ça??r?n ve nas?l dü?ündüklerini görün. ?nteraktif bir do?um günü kart? haz?rlay?n. Gördü?ünüz her ?eyle etkile?im içinde olabilirsiniz ve etiketlere, boyalara, metale, süngerlere, balonlara, yaylara, motorlara, plazma dizilerine, elektri?e, duman makinelerine ve PlayStation 3’ünüze yükledi?iniz her foto?rafa sahip olabilirsiniz. Sonuçta her ?ey planlad???n?z gibi olmayabilir, ancak tüm bunlar? yaparken süper vakit geçirece?iniz garanti!

PlayStation®Network dünyas?nda e?lenin
?yi i?: Bir mola verdiniz. Evden ayr?lmadan dünyay? biraz gezmenin tam zaman?. Dünyan?n her yerinden insan, yeni deneyimler yarat?yor ve sizin ke?fetmeniz için PlayStation®Network’e yüklüyor. Birlikleri toplay?n veya online dünyada kar??la?t???n?z insanlarla ekip olu?turun ve i?e giri?in. Sevdi?iniz seviyeleri bulman?za ve payla?man?za yard?mc? olan yepyeni bir sosyal site olan LittleBigplanet.com yoluyla LittleBigPlanet macerac?s? arkada?lar?n?za ba?lanabilirsiniz.

LittleBig Planet 2, 129 TL fiyatla sat?l?yor.

CNET Türkiye

Bir Cevap Yazın