Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Nokia Astound

Nokia, Symbian yüklü ak?ll? telefonu Astound’u duyurdu.

Nokia Astound adl? 3.5 inç 360 x 640 çmzünürlük sunan AMOLED ekrana sahip yeni ak?ll? telefonunu duyurdu. Symbian OS yüklü cihazda USB 3.0, Wireless N, micro-USB konnektörü, standart Nokia 3.5mm AV ba?lant?s? ve 8 MP kamera özellikleri dikkat çekiyor. 8 GB dahili depolama kapasitesi de öne ç?kan bir özellik olarak göze çarparken, telefonun 720p HD video kay?t yapabildi?ini de söylemek gerekiyor. telefon Nisan ay?nda ABD’de 80 dolardan ba?layan ve kontrata gören de?i?en fiyatlarla sat??a sunulurken; Hindistan’da kontrats?z olarak 490 dolara sat??ta olacak. 

kaynak: computerworld

Nokia
Nokia Astound
haber

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihanı


Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan?Bu y?l Eurovision’a Yüksek Sadakat’i gönderiyoruz biliyorsun. Peki, Yüksek Sadakat nereden ç?kt?? ‘Live It Up”?n ?ans? var m?? Ba?ka bir ?ark?dan m? esinlenmi?ler? Dedikodular burada!
TRT, Eurovision aday?n? y?lba?? ak?am? aç?klar. Aday?m?z?n aç?klanmas?na birkaç gün kala, müzik yazarlar?n?n Twitter’lar?nda “Ayna gidiyormu?” dedikodusu h?zla yay?lm??t?. Geçen sene maNga ile ilgili dedikodular do?ru ç?kt???ndan bu sene ufak bir panik ya?and? lakin tamamen sürpriz bir ?ekilde kat?lacak isim Yüksek Sadakat oldu. Sürpriz çünkü bu sene konu?ulan di?er isimler (Emre Ayd?n, Atiye, Hande Yener) aras?nda ad? bile geçmiyordu. Duydu?umuza göre grup, Eurovision teklifini 30 Aral?k’ta alm?? ve bir gün dü?ündükten sonra kabul etmi?.
Grup, 10 Ocak’ta üç ?ark?n?n haz?r oldu?unu haber verdi. On günde üç hit ?ark? yazmak mümkün olmad???na göre aday ?ark?lar muhtemelen haz?rda bekliyordu. Yüksek Sadakat’in Eurovision haberinden önce 16 Aral?k’ta yay?nlanan “Yeni albüm Ocak ay?nda ç?k?yor” konulu bas?n bülteni de bu teorimizi güçlendiriyor.
?ark?ya gelirsek, pop rock sound’unda, dozunda bir oryantalizm içerdi?i, köprü k?sm?nda darbukalar eksik edilmedi?i için belli bir ba?ar? sa?lamamas? mümkün de?il. ?ark?, grubun kendi deyi?iyle “klasik rock reef’lerini 70’lerin ruhu ve 80’lerin sound anlay???yla harmanlay?p geleneksel unsurlar? da düzenlemeye katarak” ortaya ç?kt?. “Rock reef”i diye bir ?ey olmamas?, onun do?rusunun “rock riff”i olmas? konusunu görmezden gelmeye çal??, biz öyle yapt?k.
Beste, grubun basç?s? ve kurucusu Kutlu Özmakinac?’ya, biraz basit oldu?u için ele?tirilen sözleri ise Ergün Arsal’a ait. ?ark?n?n prodüksiyonu ve miksleri ise hakikaten önemli prodüktörlerden Nick Davis’e ait. ?ark?n?n video klibini, “Romantik Komedi” filminin yönetmeni Ketche çekti. Video klip için önce ba?ka bir yönetmenle masaya oturuldu?u, ciddi bilgisayar efektleri içeren video fikrinin zamans?zl?k sebebiyle kabul edilmedi?i ve daha basit bir kurguya gidildi?i de duydu?umuz dedikodulardan. TRT’nin tüm operasyon için ay?rd??? bütçe 300 bin dolar. maNga için ayr?lan bütçe 450 bin TL idi.
Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan??ark?n?n ba?ka ?ark?lardan esinlendi?i yönünde de yo?un bir tart??ma ya?an?yor. Kinks’in ‘All Day and All of The Night’? en popüler kurban ama bize kal?rsa bunu söyleyenler, hiç Sex Pistols’dan ’Submission’ dinlememi?. Konuya farkl? bir aç?dan bakarsak; ?ark?n?n çe?itli ba?ka kaynaklardan esinlenmesi, ilk kez dinleyecek di?er ülke jürileri için kulak a?inal??? yaratacak ve bu da oylara olumlu ?ekilde yans?yacak.
Tüm dedikodular bir tarafa, 10 May?s’taki ilk yar? finalde ter dökecek Yüksek Sadakat’e ba?ar?lar dileriz.

Pes 2011 Türkçe Spiker İndir

Pes 2011 Türkçe Spiker Paketi Full ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? ?ndir Gezginler | Pes 2011 %100 Türkçe Spiker Bedava ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Download | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Video ?zle

Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Tan?t?m Videosu ?zle

Pes 2011 Türkçe yamas? sayesinde oyunu anlayarak oynayabileceksiniz. Bu ?ekilde Pes 2011 sizler için daha zevkli bir hâl alacak. Videodan anlad???m?z kadar? ile gerçekten güzel bir Türkçe spiker yamas? olmu?. ?sterseniz yamay? payla?madan önce PES 2011 Türkçe spiker tan?t?m videosu nu izleyelim:

Pes 2011 Türkçe Spiker Kurulumu

PES 2011’ i kurdu?umuz klasöre giriyoruz. (De?i?iklik yapmad?ysak: C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2011’ dir.) img adl? klasörü aç?p ad? dt05 ile ba?layan dosyalar? siliyoruz. (Olas? bir soruna kar?? yedeklemeniz iyi olur.) ?ndirdi?imiz dosyay? bu klasöre at?yoruz.

Pes 2011 Full Türkçe Spiker ?ndir

Link ?imdilik güvenli?iniz için kald?r?lm??t?r. En k?sa sürede ekleyece?iz in?allah.

Nvidia GeForce GTX 590 Fiyatı

Nvidia GeForce GTX 590 Fiyat | GeForce GTX 590 Vatan | En Ucuz GeForce GTX 590 Teknosa

nvidia geforce logo

Önceki yaz?m?zda gecikece?inden ve Crysis 2 ile ayn? gün sat??a ç?kmay? kaç?raca??ndan bahsetti?imiz, dünyan?n en iyi kart? gösterilen Nvidia GeForce GTX 590’ ?n Türkiye fiyat? hakk?nda tahminler ve yurtd??? fiyat? elektronikotin.com’ da.

Nvidia GeForce GTX 590 Fiyat?

GeForce GTX 590’ ?n fiyat?n?n 700$+ (1.000TL üstü) olmas? bekleniyor.

GTX 590 hakk?nda daha fazla bilgi için t?klay?n (?ngilizce)

Blogger Yeni Arayüzü İle Geliyor

Blogger yeni arayüzü geliyor

blogger+yeni+arayüzü
Blogger mobil ?ablonlar? zaten biliyorsunuz

Yasaklar sebebiyle bizlere illallah dedirten Blogger, kumanda panelinin yani arayüzünün tamamen de?i?ece?ini bamba?ka bir ?ekle bürünece?ini youtube videosu ile duyurdu. Yav Gogul amca sen bizim yasa??m?z? kald?r bize yeter. Google dns yönlendirme ayar? kullanan pcler (8.8.8.8. – 8.8.4.4 ) hâlâ Blogger a giremiyor. binlerce okurumuz “Bu siteye eri?im mahkeme karar? ile yasaklanm??t?r” yaz?s?ndan muzdarip. -siz ne yapt?n?z porno mu yay?nlad?n?z? illegal bir?ey mi yapt?n?z niye sizi yasaklad? bu devlet? diyorlar. töhmet alt?nda kal?yoruz yapma etme larry amca gözünü seveyim Sergey’e mi yapt?r?yorsun kime yapt?r?yorsan yapt?r ?u yeni blogger arayüzünü de ?u sizin dns lere de bi el at gözünü seveyim. bak buraya belki gelirsin Google uyar?lardan belki sergey brin larry page ismini takip ediyorsundur diye ingilizcesini de yazaca??m;

 “Hey Sergey or Larry or anybody Google worker! Google DNS forwarding numbers (8.8.8.8 – 8.8.4.4) does not work. not open blogger in turkey. please handle solve this problem”

 ?n?allah olmu?tur. neyse efendim biz Sevgili Blogger’imizin yeni arayüzünden bahsediyorduk. videodan anlad???m?z kadar? ile Blogger çok yak?nda yepyeni bir arayüz ile geliyor. yeni arayüzde yani yeni blogger kumanda panelinde ne gibi özellikler olacak pek bilmiyoruz ama videonun sonlar?nda yeni arayüz gayet güzel wordpressvari görünüyor istatistikler daha geli?mi?. labeller yukar? gelmi? herhangi bir foto?rafa Google haritalardan yer imi yapabiliyoruz. spama kar?? daha güvenli ve bloglama daha keyifli bir blogger olacak gibi. ama ne olursunuz illegal bir?eyler payla?may?n bak?n masum insanlar?nda bloglar? kapan?yor adam gibi kullan?rsak niye kapats?nlar dimi ama hadi bakiiim konu bitti videoyu ve resimleri ekliyorum bak?n bak?n sonra da??l?n ba?ka konulara :)
BLOGGER’?N YEN? ARAYÜZÜ V?DEO

blogger+yeni+?ablonu
??TE YEN? BLOGGER KUMANDA PANEL?
yeni+blogger+kumanda+paneli
YEN? BLOGGER ARAYÜZÜNDE FOTOLARA  LOCAT?ON EKLEME MEVCUT

blogspot+yeni+arayüzü
YEN? BLOGGER’A BAMBA?KA TEMALAR DA GELMES? BEKLEN?YOR