Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

PS Move ile herkes harekete geçecek

Oyun oynama ?eklini yeniden tan?mlayan PlayStation (PS) Move, art?k Türkiye’de. ..

Oyunculara, bir kameran?n kar??s?na geçip, gerçeklik hissini art?ran
hareket kumandas?yla oyun oynama f?rsat? vererek, içinde okçuluk, gladyatör ve plaj voleybolu gibi çok zevkli oyunlar?n bulundu?u
Sports Champions adl? oyun ile ç?k?? yapan PS Move, kad?nlar ba?ta olmak üzere evdeki çocuklar? ve pek çok farkl? ya? grubundan kesimleri de oyunun içine dahil edecek. Merak uyand?r?c? tan?t?m kampanyas?n?n “Çok Tuhaf Hareketler Bunlar” konsepti ile BKM Mutfak’ta pi?ti?i PS Move, çok yak?nda gelecek Türkçe oyunlar ile tüm Türkiye’yi harekete geçirecek.

BKM Mutfak “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibinin sokakta ve al??veri? merkezi gibi çe?itli yerlerde, birdenbire ortaya ç?k?p yapt??? ve Facebook ba?ta olmak üzere çe?itli sosyal a? platformlar?nda videolar? izlenen tuhaf hareketlerinin sebebi aç??a ç?kt?. Bütün tuhaf hareketlerin arkas?ndan, dünyan?n merakla bekledi?i PlayStation® (PS) Move Türkiye’de sat??a sunuldu. PS Move harekete duyarl?, son derece hassas ve kablosuz kumandas?yla oyuncuyu, gerçek bir oyun deneyiminin içine dahil ediyor. ?lk ç?k?? oyunu Sports Champions ba?ta olmak üzere, çok farkl? ya? grubundan tüm aileye hitap edecek tarzdaki EyePet, Sing Star, Start The Party: Parti Ba?las?n! Ve Fight gibi yeni gelecek oyunlar? ile PS Move, özellikle erkek egemen bir oyuncu kitlesi ile an?lan PlayStation®’?n yüzünü yenileyerek, kad?nlar? da harekete geçirecek.

10 günde yakla??k 4 milyon ki?iye ula?t?

10 günde yakla??k 4 milyon ki?iye ula?t?
PS Move ile hedef 2011’e kadar pazar? yüzde 50 büyütmek
PS Move ile oyun pazar?nda yepyeni bir dönem ba?lad???n? vurgulayan Sony Eurasia Ki?isel E?lence Ürün Grup Müdürü Özgür Kirazc?, “Türkiye’de PlayStation olarak 2007 – 2011 y?llar? aras?nda 6 kat büyüme kaydettik. PlayStation®3 gerek adet gerekse gelir baz?nda pazar?n lideri ve ?imdi PlayStation® Move ile bu liderli?i peki?tirecek. Çünkü PlayStation® Move, yenilikçi oyun konsepti ve içerikleri ile kad?nlar ba?ta olmak üzere yeni kitlelere ula?acak, yeni kitlelerin oyuna olan ilgisinin artmas?n? ve bu sayede oyun pazar?n?n da büyümesini sa?layacak. Hedefimiz herkesi harekete geçirmek ve pazar?, 2011’e kadar yüzde 50 oran?nda büyütmek” dedi.

“Harekete geç” slogan?yla tüm Türkiye’yi oyuna dahil eden PS Move’un, merak uyand?r?c? tan?t?m kampanyas? BKM Mutfak’ta pi?ti. BKM Mutfak Ekibi’nin, Be?ikta?’ta ellerinde herhangi bir malzeme olmaks?z?n birbirlerine ok att??? ya da bir al??veri? merkezinin içinde, kalabal???n ortas?nda birden bire sanki ellerinde k?l?çlar varm?? gibi dövü?meye ba?lad??? tuhaf videolar?, 10 günde yakla??k 4 milyon ki?i izledi. Tam anlam?yla birer PlayStation® tutkunu olduklar?n? dile getiren ekip, “PlayStation®, zaten bizim gündelik hayat?m?z?n bir parças?. Oynamaktan büyük keyif ald???m?z bu konsol, ?imdi PS Move ile yepyeni bir hareket ve e?lence ba?lat?yor. Biz de bu hareketin içinde olmaktan çok keyifliyiz” dedi.

 

Killzone 3, 3 boyutlu olarak sunulacak!

Killzone 3, 3 boyutlu olarak sunulacak!

Oyun oynama ?eklini yeniden tan?mlayan PS Move, sürprizleri ile birlikte geldi. PS tutkunlar?n?n en favori oyunlar?ndan biri olan KillZone 3’ün 3 boyutlu olarak, oyunculara sunulaca??n? belirten Özgür Kirazc?, ?unlar? dile getirdi: “PS Move, çok farkl? ilkler ile birlikte geliyor. Oyuncular, 3 boyutlu oyun deneyiminin ayr?cal???n? 3D Kill Zone 3 ile ya?ayacak. Ayr?ca, çok yak?nda ilk Türkçe oyun olan Start The Party – Parti Ba?las?n piyasada olacak. Özetle, PS Move ile tüm ailenin evde birlikte oynay?p, e?lenece?i yepyeni bir dönem ba?l?yor.”

Hassasiyeti, HD görüntü kalitesi, muazzam grafikleri, geni? oyun gam?, 3D’nin ya?att??? e?siz oyun deneyimi ve zengin ürün yelpazesi ile rakipsiz olan PS Move Starter Pack’ ( 1adet PS Move hareket kumandas?, 1 adet Eyecam ve 1 adet Demo Disc)’?n sat?? fiyat? 149,90 TL.

Bas?n bülteninden derlenmi?tir

Bilgi için: Sony Eurasia
Telefon: (216) 633 98 00

Bir Cevap Yazın