Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

RK’dan, Turkcell’e Geçici Tedbir Yok

Haber; Avea’n?n, Turkcell aleyhine, “hakim durumunu kötüye kulland???” iddias?yla Rekabet Kurumu’na(RK) “geçici tedbir talebi” ile yapt??? ba?vuru karara ba?land?.

Avea’n?n, ?ikayetinde ?u maddeler yer al?yor :

Rekabet Kurulu’nun, Turkcell da??t?m sistemine bireysel muafiyet verilen karar?nda ve bu sisteme ili?kin di?er kararlar?nda GSM hizmetlerinin tüketiciye ula?mas?nda en önemli kanal olan alt bayiler hakk?nda herhangi bir de?erlendirmeye yer verilmedi?i,
Turkcell’in, kendi ?ebekesini koruyabilmek ad?na fiili uygulamalar yoluyla rakip operatörlere numaras?n? ta??mak isteyen mü?terilere numara ta??may? zorla?t?rd???,

?ebeke etkilerinin pazardaki rekabet düzeyi üzerindeki olumsuz etkisinin d???nda Turkcell’in alt bayiler düzeyindeki hukuka ayk?r? olarak fiili münhas?rl?k uygulamalar?n?n, Avea’n?n pazarlama ve sat?? çabalar?n?n etkinli?ini önemli ölçüde k?s?tlad??? ve bunun sonucu olarak tüketicilerin tercih serbestisinin k?s?tland???,
Turkcell’in, ?ebeke d??sall???n?n sadece rakipleri üzerinde de?il tüketiciler üzerinde de olumsuz etkilere yol açt???,

Turkcell’in, alt bayilere Avea kontörünü veya SIM kart?n? satt?rmama yönünde bask? uygulad???,

Turkcell’in, fiili münhas?rl?k yönündeki bask?lar?na maruz kalmalar? nedeniyle “sadece Turkcell” veya “sadece di?er iki operatör” ürünlerini satmak seçimi aras?nda kalan alt bayilerin Turkcell’in pazar pay?n?n tabii bir sonucu olarak Turkcell’i seçmek durumunda kald?klar?,

Avea ve di?er operatörün u?rad??? zararlar?n çok say?da ve çok yüksek oldu?u,

Turkcell’in bu tür hukuka ayk?r? rekabetçi avantajlara sahip olmas? nedeniyle e?it ?artlar alt?nda rekabet edememelerinden kaynaklanan zararlara u?rad?klar?.

Raportörler, Turkcell ?leti?im Hizmetleri A.?. hakk?nda yürütülmekte olan soru?turma kapsam?nda, AVEA ?leti?im Hizmetleri A.?. taraf?ndan yap?lan ?ikayet ba?vurusunda talep edilen geçici tedbir karar?n?n verilmesine yer olmad??? sonucuna ula??ld???n? ifade ettiler.

Rekabet Kurulu(RK), düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsam?na göre, Avea ?leti?im Hizmetleri A.?. taraf?ndan yap?lan ba?vuruda yer verilen iddialar?n kurul karar? ile yürütülmekte olan soru?turma kapsam?nda de?erlendirilmesine ve bu çerçevede Avea ?leti?im Hizmetleri A.?.’nin geçici tedbir karar? al?nmas? yönündeki talebinin bu a?amada reddine oybirli?i ile karar verildi?ini aç?klad?.

turk.internet.com

Bir Cevap Yazın