Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Samsung Omnia HD

Samsung Omnia HD

Samsung Omnia HD Symbian ak?ll? cep telefonu : Samsung, High Definition özellikli yeni multimedya canavar? modelini duyurdu. Samsung Omnia HD cep telefonu hem Samsung’un Symbian i?letim sistemli tamamen dokunmatik ilk modeli, hem dünyan?n ilk 720p HD video kay?t fonksiyonlu mobil telefonu ve hem de dünyan?n en geni? AMOLED ekranl? cep telefonu özelliklerini ta??yor. Samsung’un Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress etkinli?inde, en güncel multimedya özelliklerine sahip olan ve en h?zl? veri ileti?imini sa?layan yenilikçi mobil cihaz serisinin bir parças? olarak tan?tt??? Omnia HD cep telefonu kullan?c?lara eksiksiz bir medya çözümü sunuyor.

Samsung Omnia HD(i8910 modeli) stil, multimedya ve i? dünyas?na yönelik performans? tek bir cihaz bünyesinde bir arada sunan, yüksek performansl? tamamen dokunmatik ekrana sahip en yeni cep telefonu modeli olma özelli?i ta??yor. Cihaz, Omnia’n?n geçti?imiz sene olay yaratan ba?ar?s?n? ve miras?n? sürdürerek Samsung’un tamamen dokunmatik ekranl? cep telefonlar? pazar?ndaki liderli?ini ileriye ta??yor. 

Samsung Omnia HD cep telefonu parlak detaylar?yla çarp?c? bir tasar?ma sahip ve HD yetene?i ve 3.7 inç AMOLED ekran? sayesinde dijital e?lenceyi en üst seviyede sunuyor. Telefonun Active Matrix Organic Light Emitting Diode (AMOLED) dokunmatik ekran? tonlarda e?siz bir netlik, canl? renkler ve direkt gün ????? alt?nda harika parlak görüntüler sunarken tüm bunlar? daha az enerji harcayarak gerçekle?tiriyor. 

Samsung Electronics Mobil ?leti?im Bölüm ?efi ve ?dari Ba?kan Yard?mc?s? JK Shin’in cihazla ilgili görü?leri ?öyle: “Hareket halinde heyecan verici multimedya deneyimi ya?amak isteyen günümüz kullan?c?lar?n?n beklentilerini mükemmel ?ekilde kar??layan Samsung Omnia HD cep telefonu bizim ad?m?za inan?lmaz derecede heyecan uyand?r?c? bir ürün. Omnia HD modeli bizim; fonksiyonellik, ??kl?k, kullan?labilirlik ve e?lence özelliklerini tek bir yenilikçi cihaz bünyesinde görmek isteyen kullan?c?lara üst s?n?f cep telefonlar? sunmak ?eklinde ifade edebilece?im Samsung mobil i? vizyonumuzu gösteriyor. Samsung Mobile ile kullan?c?lar?m?z?n her zaman ve her yerde kontak halinde ba?l? kalarak i? ve e?lence aç?s?ndan hep en önde olman?n keyfini ya?ayacaklar?na inan?yorum.” 

Telefonun HD kalitesinde video kay?t özelli?i en de?erli anlar?n?z? High Definition (720p) kalitesinde kay?t alt?na alman?za, HD kalitesinde kaydedilen bu içerikleri DLNA teknolojisi arac?l???yla daha sonra HD TV’lerde izleyebilmenize ve qik.com sayesinde de kullan?c?lar kay?t yaparken gerçek zamanl? olarak canl? görüntüleri payla?man?za olanak tan?yor. 16:9 format 16M renk geni? QHD ekran ve çift stereo hoparlör sistemi, kullan?c?lar?n SD / Standart Definition) / HD (High Definition) video görüntüleri sinema kalitesinde izlemelerine olanak tan?yarak mobil multimedya deneyimi konusunda yeni bir dünyan?n kap?lar?n? aç?yor. 

Kullan?c?lar 4MB’l?k bir MP3 ?ark?y? 10 saniyeden k?sa bir süre içinde ve 40MB’l?k bir video görüntüyü de 1 dakika içerisinde yükleyip indirmeyi sa?layan HSUPA 5.76Mbps ve HSDPA 7.2Mbps yüksek h?zda internete eri?im keyfi ya??yorlar. Geni? ekran üzerindeki 3.7 inç büyüklü?ünde Auto-Rotation Display cep telefonunuzda ki?isel bilgisayar benzeri bir internet sörf imkan? sunuyor. 

Enetgre pusula e?li?indeki GPS özelli?i Omnia HD cep telefonunu hem yaya ve hem de otomobil sürerken kullanmak mümkün ve telefonun dokunmatik navigasyon kontrolü ile çift hoparlör arac?l???yla sesli k?lavuzluk sistemi kullan?c?lar?n güvenli ve kolay ?ekilde navigasyon yapmalar?n? sa?l?yor. Telefonun cömert dâhili haf?zas?na (8GB ve 16GP seçenekleri mevcut) ek olarak 32GB’a kadar microSD bellek kart? kullanabilme imkân? toplam 48GB gibi yüksek bir veri depolama kapasitesi sunuyor. Bu yükseklikteki haf?zaya 35 adet DVD kalitesinde film veya 18,000 adet 8 megapiksel çözünürlüklü foto?raf kaydedilebiliyor. 

Kullan?m? kolay ve sezgisel yap?daki 3D kullan?c? arayüzü ile Omnia HD cep telefonu görüntü olarak kolay ve rahat bir izleme sa?larken kullan?c?lara ak?c? ?ekilde bir dola??m ve ayn? anda çok say?daki i?lemi s?k?nt?s?zca gerçekle?tirme ortam? sunuyor. Hareketle idare edilebilen 3D oyunlar gibi özellikleri kullan?c?lara bugüne kadarki en heyecan verici ve en iyi mobil multimedya deneyimini sunuyor. Cihazla ilgili teknik bilgilerin detaylar?na Samsung Omnia HD sayfam?zdan ula?abilirsiniz.

Bir Cevap Yazın