Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Tekstili bitirecek buluş!

Bilim insanlar? spreyle vücuda s?karak olu?an k?yafetler üretti.
Spreyle uyguyanan ve vücudu saran yeni giysiler yak?n gelecekte moda haline gelebilir ve vazgeçilmez hale gelebilir. Pamuk liflerinden üretilen bir s?v? sayesinde ti?örtten elbiseye, pantolondan mayoya ve ?apkaya kadar bütün k?yafetleri yapmak mümkün.
Sprey olarak vücuda uygulanan bu yeni k?yafet tarz?n?n fikir babas? ?spanyol Dr. Manel Torres. Torres bu icat için tam on y?l çal??m??. Sprey vücuda uygulan?yor. Vücuda temas ederken kuruyor. Tamamen kuruduktan sonra ç?kar?l?p y?kanabiliyor ve yeniden giyilebiliyor. 15 dakikadan az süren bu i?lemle istenilen renk ve tarzda elbiseler üretme ?ans?na sahip olunuyor.
Profesör Paul Luckham ile Doktor Torres, pamuk lifler, polimer (lifleri bir arada tutmaya yarayan plastik) ve çözücü maddeden (s?v? halde tutmak amac?yla) olu?an “sprey-giysiyi” birlikte çal??arak geli?tirdi.
Yaratt???n?z giysiden s?k?l?rsan?z da hiç sorun de?il! Malzeme eriyip yeniden farkl? bir giysi tasarlamak ve eski tasar?mlar? tamir etmek üzere kullan?labiliyor.
Dr. Torres amac?n, herkesin üzerine mükemmel oturacak ucuz ve çok h?zl? üretilebilecek k?yafetler yaratmak oldu?unu söylüyor. Ürünün raflardaki yerini almas? için birkaç y?l? daha var.
Torres, herkesin vücut hatlar?n? bu kadar keskin bir ?ekilde göstermek istemeyece?ini dü?ünerek ürünü daha geli?mi? hale getirmeye çal???yor. Baz? ’spreyle ve giy’ Londra Moda Haftas?’nda görücüye ç?kacak.
dress,clothes,textile,science,body

Bir Cevap Yazın