Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Türkçe bilen, şirketinizle ilgili soruların yanıtını bilen, zamanın değerini bilen bilgitabanı uygulaması: BirBilen

?K’dan, ürün yönetiminden ya da pazarlamadan aylar önce e-posta ile gelen bir dosyay? ar?yor, ya da intranet’te bulundu?undan emin oldu?unuz bir PDF’e ula?maya çal???yorsunuz. Do?ru anahtar sözcü?ü ’bulamad?kça’ dosyay? bulman?z imkans?z! Buldu?unuz bir dosya var, ama eski tarihli. Peki neden hala orada duruyor?

Doküman arama-indeksleme çözümlerinin yayg?n bir handikap? var: Türkçe bilmemeleri. Peki bir yaz?l?m?n Türkçe bilmesi neyi sa?lar? Örne?in ’kart’ sözcü?ü ile ’kartlar’ sözcü?ünün ayn? köke sahip oldu?unu bilmesini… Dolay?s?yla, sözcü?ün en temel hali olan ’kart’ sözcü?üyle arama yapars?n?z, oysa dosyada bu sözcük ’kartlar’ ?eklinde geçiyor. Bu yüzden bulam?yorsunuz.

B?rak?n nas?l arama yapman?z gerekti?ini bilmenizi gerektirmeyi, imla hatalar?n?z? bile tolere eden, girdi?iniz sözcüklerin e?anlaml?lar?n? da içeren sonuçlar getiren bir bilgitaban? uygulamas? geli?tirildi: BirBilen.

A?a??daki iki ekran görüntüsü fikir verecektir, daha fazla bilgi için lütfen BirBilen sitesini ziyaret edin ya da http://bit.ly/Bir-Bilen adresinden tan?t?m dosyas?n? indirin.

BirBilen imla hatalar?n?z? görmezden gelip do?ru sonucu öneriyor:

Türkçe bilen BirBilen, araç-ta??t-vas?ta ile tür-çe?it sözcüklerinin ayn? anlamla kullan?ld???n? biliyor ve yazd???n?z terimlere ba?l? kalm?yor:

Bir Cevap Yazın