Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell’den Rekor Abone Kaybı?

Haber; 2010 y?l?n?n 1. çeyrek sonuçlar?n? aç?klayan Turkcell’deki abone kayb? dikkat çekiyor.

2010 y?l?n?n 1. çeyrek sonuçlar?n? aç?klayan Turkcell’in kârl?l???nda yüzde 25.8 gerileme ya?and?. Bu dönemde ?irketin abone kayb? ise 1 milyon 200 bin gibi rekor bir oranda gerçekle?ti.

Azalan çift SIM Kart kullan?m? ve dü?en penetrasyonun etkisiyle Türkiye’deki abone say?s? 34.3 milyona gerileyen Turkcell Grup’un toplam abone say?s? 62 milyon oldu.

Turkcell’in Abone Ba?? Ayl?k Kullan?m Dakikas? (MoU) yeni kampanya ve tarifelerinin olumlu etkisiyle 2009’un birinci çeyre?ine göre %43,3 oran?nda art??la 153,3 dakikaya ula?t?.

Abone Ba?? Ayl?k Geliri (ARPU) ise ayl?k kullan?m dakikalar?n?n ve mobil internet gelirlerinin artmas? sonucunda bir y?l öncesine göre %13,5 oran?nda artarak 19,4 TL’ye yükseldi.

Turkcell Grup gelirleri, 2010’un ilk çeyre?inde Turkcell Türkiye’nin ve Superonline’?n olumlu katk?s?yla 2009’un ayn? dönemine göre %7 oran?nda art??la 2,25 milyar TL olarak gerçekle?ti. Turkcell, 2010’da Türkiye’ye ve teknolojiye 2.4 milyar TL yat?r?m yapaca??n? aç?klad?.

Ayl?k ortalama mobil data kullan?c? say?s? 7 milyona ve 3G abone say?s? 5.2 milyona ula?an Turkcell’in toplam mobil data kullan?m? 2009’un ilk çeyre?ine göre 18 kat artt?.

2010’un ilk üç ay?nda kullan?lan toplam data miktar? ise 2009 y?l? boyunca kullan?lan toplam data seviyesine yakla?t?. 2010’un ilk çeyre?inde data gelirlerinin toplam gelirlere oran? ise %19 oldu.

Turkcell’in 2010 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlar?n? de?erlendiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 2010 y?l?nda 3G ve fiber altyap? a??na önemli yat?r?mlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu yat?r?mlar?n, rekabete kar?? kazanmaya devam etmekte ve hissedarlara de?er olu?turmakta hayati önem ta??d???n? söyleyen Ciliv; “Türkiye’de, pazardaki zorluklara ra?men lider pozisyonumuz de?i?mezken, liderli?imizi sürdürmek konusunda her zamanki gibi güven doluyuz. Devam eden bu ba?ar?m?z?n merkezinde çal??anlar?m?z bulunmaktad?r. Tüm mü?terilerimize, çal??anlar?m?za, i? ortaklar?m?za ve hissedarlar?m?za süregelen desteklerinden dolay? te?ekkür etmek istiyorum” dedi.

Bir Cevap Yazın