Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell CEO’su Ciliv: Maaşım 365 dolardı

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 5 y?l sonra herkesin cebinde cep bilgisayar? olaca??n? ve herkesin bilgiye buradan ula?aca??n? söyledi.

Ciliv, “Turkcell’li Ya?am Seminerleri” kapsam?nda Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yenilikçi Fikirler Toplulu?u’nun Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenledi?i etkinli?e kat?ld?.

Seminerde, deneyimlerini üniversite ö?rencileriyle payla?an Ciliv, 27 y?ll?k i? hayat?nda neler ö?rendi?ini aktarmak ve bir a?abey olarak tavsiyelerde bulunmak için Konya’ya geldi?ini belirtti.

Her bireyin büyük bir potansiyeli oldu?unu ifade eden Ciliv, “Hayatta baz? zorluklar olabilir ama bu zorluklar sizi kesinlikle hedefinizden cayd?rmas?n. Hedefinizi yüksek koyun ve sonra azimle o hedefe ula?mak için çal???n” dedi.

Ciliv, ö?rencilere dürüst, çal??kan, yenilikçi, ö?renmeye hevesli, ara?t?rmac? olmalar? ve teknolojiyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, fark yaratmak için bunlar?n gerekli oldu?unu vurgulad?.

Fark yaratmada teknolojinin gündeme geldi?ini anlatan Ciliv, internet sayesinde bugün burada okuyan ö?rencilerin Harward Üniversitesinde okuyan ö?renciden bir fark?n?n olmad???n? belirtti.

ABD’DE SIKINTILI GÜNLER

Ciliv, çok büyük zorluklar ya?ayarak, bu noktaya geldi?ini, ancak y?lmad???n? dile getirerek, ?unlar? kaydetti:

“ABD’de burslu okurken maa??m 365 dolard?. Ve inan?n 365 dolarla ABD’de zar zor ya??yordum. Bazen ülkemizde döviz s?k?nt?s? oldu?u dönemlerde maa??m?z?n 3 ay gelmedi?i oluyordu. ABD’de sokakta yürürken cebimdeki tüm paran?n 25 cent oldu?unu hat?rl?yorum. Ve ?u ?ekilde dü?ünüyordum; ’O 25 cent’i kaybetmeyim ve ABD’de be? paras?z kald?m’ durumuna dü?meyim. Y?lmadan hep do?ru yönde çal??maya gayret ettim. Microsoft’da genel müdürlük yaparken dünyadaki 120 ülkeden 400 bin i? orta??n? yönetiyordum. Microsoft’da 10 sene çal??t?m. Dünyada teknoloji konusunda bir numara olan ?irkette çal??anlar?n sizden bir gram fazlas? yok, onlar kendilerine güveniyor. Türkiye’nin en büyük gücü genç nüfustur. Siz de kendinize güvenmelisiniz.”

Gençlere sevdikleri i?i yapmalar? tavsiyesinde bulunan Ciliv, “O i?in üzerinde yo?unla??n, yapaca??n?z i?i iyi ara?t?r?n ve o noktaya odaklan?n. Tak?m ruhuyla çal???n, sevgi dolu olun, kalbinizi ve beyninizi kullan?n. ?nsanlar? sevin ve onlar için faydal? i?ler yapmaya çal???n, bu sizin motivasyonunuzu yükseltir” diye konu?tu.

Cep telefonun Türkiye’ye geli?iyle ilgili an?lar?n? aktaran Ciliv, Türkiye’nin dev holdinglerinin bu önemli yat?r?m?n gelece?ini göremedi?ini belirterek, 1993 y?l?nda Türkiye’de sat?lan cep telefonu say?s?n?n s?f?r oldu?unu ancak bu y?l Türkiye’de ki cep telefonu say?s?n?n 65 milyon oldu?unu söyledi.

YEN? DÜNYAYI ?EK?LLEND?REN 3 GÜÇ
Ciliv, yeni dünyay? ?ekillendiren 3 güç oldu?unu, bunlar?n mobilite, internet ve yak?nsama oldu?unu ifade ederek, ?öyle devam etti:

“Art?k ta??d???m?z aletler art?k bir telefon de?il, bilgisayar. Nas?l ki ?imdi herkeste cep telefonu var, bundan 5 y?l sonra da herkesin cebinde cep bilgisayar? olacak ve bilgiye buradan ula?acak. Kablolu internete ula?anlar?n say?s? dünyada y?lda yüzde 12 art?yor, fakat çok k?sa bir süre içerisinde göreceksiniz internete ula?man?n en pratik yolu her yerden her zaman mobil ortamda olacak. Bu anlamda 3G’nin Türkiye’ye gelmesi çok önemli.”

Seminerin sonunda SÜ Yenilikçi Fikirler Toplulu?u taraf?ndan “En Yenilikçi CEO” seçilen Ciliv’e ödülünü SÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan verdi.
milliyet.com.tr

Bir Cevap Yazın