Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell, çevreci baz istasyonlarına 5 milyon dolar yatıracak

Haber, Turkcell, dünyada bir ilki gerçekle?tirerek GSM kulelerinde rüzgar ve güne? enerjisi kullan?lmas? projesini hayata geçirdi. Art?k bu kuleler sayesinde hem enerji tasarrufu hem de kullan?c?lara kesintisiz hizmet sa?lanacak. Turkcell, çevreci baz istasyonlar?na 2010 y?l? sonuna kadar 5 milyon dolar yat?r?m yapacak.

Turkcell ?ebeke Operasyonlar?ndan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? ?lter Terzio?lu, “Turkcell ?u anda baz istasyonlar?nda alternatif enerji kaynaklar? ile üretti?i elektrik enerjisi ile y?lda ortalama 300 evin y?ll?k elektrik tüketimini kar??layacak miktarda tasarruf sa?l?yor.” dedi.

Turkcell olarak elektrik ?ebekesinin olmad??? yerlere dahi hizmet götürmek için alternatif enerji kaynaklar?ndan yararland?klar?n? belirten Terzio?lu, bu yat?r?mlar sayesinde hem enerji tasarrufuna gittiklerini hem de mü?terilerine kesintisiz hizmet sunduklar?n? kaydetti.

Antalya’da bas?n mensuplar?yla bir araya gelen Terzio?lu, ?irketin çevreci yat?r?mlar?yla ilgili bilgi verdi. Geli?tirdikleri yeni teknoloji sayesinde hem rüzgar hem güne? enerjisi kullanan 22 hibrid baz istasyonu ile elektri?in bile olmad??? yerlere mobil ileti?im hizmeti götürdüklerini kaydeden Terzio?lu, “Turkcell’in 217 istasyonunda ise elektrik ihtiyac?, rüzgar veya güne? enerjisinden biriyle kar??lan?yor. Dünyada bu alanda ilk uygulama olan bu istasyonlar, tamamen Turkcell’de çal??an mühendislerin bilgi birikimiyle hayata geçirildi. ?u anda pilot uygulamas? yap?lan projenin sonuçlar? al?nmaya ba?land?. Optimizasyon çal??malar?n?n ard?ndan uygulama yap?lacak baz istasyonu say?lar?n?n giderek art?r?lmas? planlan?yor.” diye konu?tu.

Çevreci baz istasyonlar?n?n sa?lad??? avantajlara da de?inen Terzio?lu, söz konusu istasyonlarda ilk y?l 10,7 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu beklediklerini aktard?. Bu miktar?n 4 ki?ilik bir ailenin 46 bin 521 günlük, yani tam 127 y?ll?k elektrik tüketimine e?it oldu?una dikkat çeken Terzio?lu, “Turkcell olarak teknolojideki liderli?imizi çevre dostu çözümler üretmek için kullan?yor ve dünyada ilklere imza atmaya devam ediyoruz.” dedi.
Terzio?lu, ?u anda ço?unlu?u Akdeniz bölgesinde olmak üzere 22 hibrit baz istasyonu oldu?unu, bu say?y? y?l sonuna kadar iki kat?na ç?karmay? planlad?klar?n? aktard?. Terzio?lu’nun verdi?i bilgilere göre, enerji tasarrufu konusunda önemli bir yenilik olan çevre dostu yat?r?mlardan 10 tanesi Antalya, Mersin ve Isparta Akdeniz bölgesinde bulunuyor.
stargazete

Bir Cevap Yazın