Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell’den “Çiftçi Paketi”

Haber; Turkcell’in, çiftçiler için özel tarife, servis ve marka i?birlikleri avantaj? sa?layan Çiftçi Paketi’ni hayata geçirdi?i bildirildi.

Konuya ili?kin yap?lan aç?klamada, Turkcell’in tar?m sektörüne büyük yenilik getirecek bir projeyi hayata geçirdi?i, Avantajl? Çiftçi Paketi Tarifesi’nin, bölgeye ve ürüne özel 360 derece bilgilendirme, mobil e?itimler ve marka i?birlikleriyle çiftçilerin hayat?na de?er katt??? belirtildi.

Tar?msal faaliyet gösteren Turkcell’liler için hiçbir ko?ul ve ücret gerektirmeyen Çiftçi Paketi’ne kay?t olmak için “CIFTCI” yaz?p 2222’ye mesaj atman?n yeterli olaca?? dile getirilen aç?klamada, Turkcell Çiftçi Paketi’ne kay?t olurken ki?inin konumunun otomatik belirlenerek özel zirai hava durumu paketinin tan?mland??? kaydedildi.

Aç?klamada, Turkcell’in ayr?ca, tar?msal geli?ime yönelik olarak çiftçilerin profiline uygun, özel olarak haz?rlanm?? mobil e?itimler ve özel içerikler geli?tiren bu ücretsiz hizmetiyle önemli bir projeye daha imza att??? vurguland?.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Lale Saral Develio?lu, aç?klamada yer verilen de?erlendirmesinde, ?unlar? ifade etti:

“Turkcell Çiftçi Paketi’yle mobil teknolojiyi çiftçilerimizin hizmetine sunarak Türk çiftçisinin hayat?n? kolayla?t?rmak ve i?ini daha iyi yapmas?na destek olmak için çal???yoruz. Bu projeyi, bilgi toplumu olma yolunda önemli bir ad?m olarak görüyoruz. Turkcell Çiftçi Paketi’yle çiftçimizin veriminin ve bereketinin bol olmas?n? dilerim.”

Turkcell Ç?FTÇ? PAKET?

Aç?klamada verilen bilgiye göre, Turkcell Çiftçi Paketinde, avantajl? Çiftçi Paketi tarifesi, bölgeye ve ürüne özel bilgilendirme, mobil e?itimler ve marka i?birlikleri bulunuyor.

Çiftçi tarifesinden, di?er operatördeki numaras?n? Turkcell’e ta??yan, yeni bir hat alarak veya mevcut Turkcell hatt?yla tarifeden faydalanmak için ba?vuran tüm bireysel çiftçiler faydalanabilecek.

Tarifeye geçmek isteyen mü?terilerin çiftçi olduklar?na dair herhangi bir resmi belge ile birlikte Turkcell ?leti?im Merkezleri’ne ba?vuruda bulunmalar? yeterli oluyor.

Çiftçi Tarifesi’ndeki aboneler otomatik olarak Çiftçi Paketi’ne üye olarak, konuma özel zirai hava durumu ile “Gidatarim.com” deste?iyle ürüne yönelik bilgi paketine ula?abilecek.

Ürüne yönelik bilgi paketi kapsam?nda çiftçilerin çal??ma alanlar? olan tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, hayvanc?l?k ve organik tar?m konular?nda ki?iye özel ilgili konu ba?l???nda bilgi ve haberler günlük SMS ile iletilecek.

Abonelerin ilgili konu ba?l???n?, tarla bitkileri için “TARLA”, meyvecilik için “MEYVE”, sebzecilik için “SEBZE”, hayvanc?l?k için “HAYVAN”, organik tar?m için ise “ORGANIK” yaz?p 6609’a göndermeleri yeterli olacak.

Çiftçi Paketi’nde, “Gidatarim.com” i?birli?iyle mobil e?itim ve bilgilendirme hizmetlerinin yan? s?ra çiftçiye özel avantajlar da yer al?yor. Seramatik ürünlerinde yüzde 20 indirim, ÇalarkenDinlet’ten ücretsiz yerel müzikler ve yak?nda sürpriz marka i?birlikleriyle desteklenecek yeni avantajlar da çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Bir Cevap Yazın