Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell Gönül Köprüsü 3. Yılını Bitirdi

Milli E?itim Bakanl??? ve Turkcell’in 2010 y?l? “Gönül Köprüsü Projesi” gezileri sona erdi

Elektronik Haber Ajans? (e-ha) muhabirinin edindi?i bilgiye göre, “Gönül Köprüsü” ile 3 y?lda 130 bin ö?renci 5 milyon kilometre yol gitti.

Milli E?itim Bakanl??? ve Turkcell i?birli?iyle hayata geçirilen “2010 y?l? Gönül Köprüsü projesinin 3. dönem gezileri, 2 A?ustos’ta sona erdi. Bu sene proje kapsam?nda 81 il ve KKTC’den 20 bin ö?renci farkl? bir ?ehri 5 günlü?üne ziyaret etti. 3 y?l içinde 130 bin ö?rencinin hayat?na dokunan projede, toplam 5 milyon kilometre yol kat edildi.

Turkcell ve Milli E?itim Bakanl??? i?birli?iyle hayata geçirilen, Ticaret ve Turizm Ö?retimi Genel Müdürlü?ü koordinesinde yürütülen “Gönül Köprüsü” projesinin üçüncü dönem gezileri, bugün son ö?renci grubu olan 200 Hatayl? ö?rencinin 5 günlük Nev?ehir gezisini tamamlamas?yla sona erdi. Gönül Köprüsü projesi kapsam?nda, bu y?l 19 Haziran R11; 2 A?ustos tarihleri aras?nda Türkiye’nin 81 ilinden seçilen 20 bin ö?renci, 164 farkl? turla ya?ad?klar? yerin d???ndaki farkl? illeri 5’er günlük gezilerle ziyaret etme f?rsat? buldular.
Turkcell Kurumsal ?leti?im ve ?li?kilerden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Koray Öztürkler “Turkcell olarak, böylesine geni? kat?l?ml?, büyük bir projeyi Milli E?itim Bakanl??? ile i?birli?i içinde 3 y?ld?r büyük bir ba?ar?yla tamamlam?? bulunuyoruz. Proje sayesinde 3 y?lda 81 ilden 130 bini a?k?n çocu?umuz birbirleriyle sevgi ba?lar?, gönül köprüleri kurdular. Turlar?m?za kat?lan çocuklar?m?z?n mutlulu?u, gözlerindeki ???lt? yola devam etmemiz için bizi motive ediyor. Gönül Köprüsü, kültürleraras? önyarg?lar? engellemeyi ve gelece?imizi in?a edecek çocuklar?m?z?n alg?lar?n?, hayal güçlerini geni?letmeyi hedefleyen çok önemli bir giri?imdir. Biz bu projeyi çok seviyoruz ve önümüzdeki y?llarda da gönülden desteklemeye devam edece?iz” dedi.

Milli E?itim Bakan? Say?n Nimet ÇUBUKÇU ise “Gönül Köprüsü Projesi ile ba?ka ?ehirleri görme imkan? bulamayan çocuklar?m?za yeni ufuklar açma hedefiyle yola ç?kt?k. Birlik, beraberlik, karde?lik duygular? böylesi deneyimlerle ye?erir ve güçlenir. Üçüncü senemizin sonunda 130 bin ö?rencimiz için bunu ba?ard???m?z? mutlulukla söyleyebilirim. Bu sene Gönül Köprüsü s?n?rlar?m?z? a?arak yurt d???na da ula?t?. Ülkemizin en özel projelerinden biri olarak gördü?üm “Gönül Köprüsü Projemizi” gelecek y?llarda da geli?tirerek sürdürmeyi planl?yoruz. Projenin ba?ar?yla yürütülmesinde eme?i geçen herkese gönülden te?ekkür ediyorum” dedi.

Bu sene yurtd??? turlar? de gerçekle?ti

Gönül Köprüsü projesi 3.y?l?nda yeniliklerle devam etti. Bu y?l geçti?imiz y?ldan farkl? olarak yurt d??? gezileri de gerçekle?ti. Ö?renciler 81 ilin yan? s?ra Selanik ve KKTC’yi de ziyaret etme f?rsat? buldular. ?lk yurtd??? gezisi 8-9 Temmuz tarihlerinde Selanik’e yap?ld?. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Milli E?itim Bakanl??? Ticaret ve Turizm Ö?retimi Genel Müdürü Murat Bey BALTA ve bas?n mensuplar?n?n bulundu?u Selanik treni, Edirne, ?stanbul, Ankara ve ?zmir’den toplam 200 ö?renci ile Selanik’e gitti. Hayatlar?nda ilk kez Selanik’e giden ö?renciler, Atatürk’ün do?du?u evi ziyaret etme ?ans?na sahip oldular.
17- 21 Temmuz tarihleri aras?nda ise Ankaral? 40 ö?renci, Gönül Köprüsü ile KKTC’yi ziyaret etme f?rsat? buldu. Ankaral? ö?renciler, haz?rlanan program dahilinde ülkenin tarihi ve do?al güzelliklerini gördüler ve Özgürlük ve Bar?? Bayram? törenlerine kat?ld?lar.
Özel günlerde de geziler düzenlendi
Ayr?ca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?’nda, 21 il ve KKTC’den bin ö?renci Ankara’y? ziyaret ederek, An?tkabir’i görme ?ans?na sahip oldu ve törenlere kat?ld?. 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?’nda ise ?stanbul’dan 400 ö?renci Samsun’a gitti.

5 milyon kilometre yol kat edildi

Proje kapsam?nda 3 y?l boyunca 130 binden fazla ö?renci toplamda 5 milyon kilometre yol kat etti. Ö?rencilere 3 bin 250 idareci ve 6 bin 500 ö?retmen e?lik etti. Yüz binlerce dostlu?un kuruldu?u bu gezilerde binlerce ö?renci ilk kez uçakla, denizle, metroyla ve trenle tan??t?.

Ö?renciler duygular?n? mektuplarla dile getirdiler

Proje kapsam?nda gezilere kat?lan ö?rencilerde Göktu? Aç?l yazd??? mektupta, “Biz U?akl? ö?renciler olarak ?stanbul’a gittik. Biz Bo?az’da vapurla gezdirip, Bo?az Köprüsü’nün alt?ndan geçirdiler. Böyle büyük bir ?ehri ve böyle güzellikleri ilk kez gördü?üm için çok heyecand?m. ?n?allah projeyle ba?ka illeri de tekrar görme ?ans?na sahip olurum”

Asl?can Da?l? ise, “Bende bu proje ile Manisa’dan ba?kentimize gittim. Bu beni o kadar mutlu etti ki, çok sevdim Ankara’y?. Ankara Kalesi çok ho?uma gitti. Daha sonra teleferik gezisi yapt?k, hepsi çok ama çok güzeldi. Gönül Köprüsü, ilerisi için bir karar almam? sa?lad?. ?leride Ankara’da okuyaca??m in?allah” dedi.
e-haberajansi

Bir Cevap Yazın