Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell Gönül Köprüsü Öğrencileri 19 Mayıs’ı Samsun’da Kutluyor

Turkcell ve Milli E?itim Bakanl??? i?birli?iyle gerçekle?tirilen “Gönül Köprüsü” projesi kapsam?nda ?stanbul’dan 400 ö?renci, Samsun’a geldi. Atatürk An?t?’n? gezen ö?renciler, daha sonra Band?rma Vapuru’nu ziyaret ettiler.

Elektronik Haber Ajans? (e-ha) muhabirinin edindi?i bilgiye göre, Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, Milli E?itim Bakanl???’yla birlikte gerçekle?tirdi?i “Gönül Köprüsü” projesiyle Türkiye’nin dört bir yan?ndaki ö?rencilerin hayat?nda fark yaratmaya devam ediyor. Proje kapsam?nda, ?stanbul’dan 400 ö?renci Samsun’a geldi. 17-20 May?s tarihleri aras?nda gerçekle?ecek gezi program?nda ö?renciler ilk olarak Atatürk An?t?’n? gezdi, ard?ndan da Band?rma Vapuru’nu ziyaret ettiler. Hayatlar?nda ilk kez Band?rma Vapuru’nu gören ö?renciler, 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?’n? da Samsun’da kutlama ?ans?na sahip olacak.

Gönül Köprüsü Samsun gezisine kat?lan ö?renciler, 3 gün boyunca yo?un bir programla hem Samsun’un do?al ve kültürel güzelliklerini ke?fe ç?kacak hem de 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?’n? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtulu? Sava??’n? ba?latt??? ilde ya?ama f?rsat? bulacaklar. Atatürk’ün gençlere arma?an etti?i bu anlaml? günde törenlere kat?lacak Gönül Köprüsü ö?rencileri, 20 May?s günü ?stanbul’a u?urlanacaklar.
Turkcell Kurumsal ?leti?im ve ?li?kilerden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Koray Öztürkler, Gönül Köprüsü Samsun gezisinin Turkcell için özel bir anlama sahip oldu?unu vurgulad?. Öztürkler, Atatürk’ün Milli Mücadele’yi ba?latt??? il olan Samsun’a yap?lan gezinin önemini belirterek, “Ö?rencilerimizin, Büyük Önder’in gençlerimize arma?an etti?i bu bayram? Samsun’da kutlama ?ans?na sahip olmalar? çok önemli ve bizler için de çok büyük bir gurur. Gönül Köprüsü projesiyle bugüne kadar binlerce ö?renciyi farkl? hayatlarla bulu?turduk ve yeni deneyimler ya?ama f?rsat? sunduk. Bu sene de projeyi yeniliklerle devam ettiriyoruz. Projeye kat?lan ö?rencilerin gezilerinin, en verimli ve e?lenceli ?ekilde geçmesini diliyor ve bütün gençlerimizin 19 May?s Gençlik ve Spor Bayram?’n? kutluyorum.” dedi.

Turkcell gönülden gönüle köprü kuruyor
Turkcell taraf?ndan 2008 y?l?nda ba?lat?lan proje kapsam?nda 2 y?lda toplam 110 binden fazla ö?renci Gönül Köprüsü gezilerine kat?ld?. Bu sene de tam 20 bin ö?renci Gönül Köprüsü Projesi’ne kat?l?yor. Milli E?itim Bakanl???’n?n da destekledi?i projeyle ö?renciler, ö?retmenleri e?li?inde gittikleri illerin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, kültürel aktivitelere kat?l?yor, a?aç dikiyor ve yeni arkada?l?klar ediniyorlar. Bu aktivitelerle kendilerine güvenmeleri, birey olarak sorumluluk almalar?, ya?ad?klar? hayat d???nda farkl? hayatlar görmeleri, mihmandar aileleri ile gönül ba?lar? kurmalar? amaçlan?yor.

Gönül Köprüsü’yle yolculu?a devam
2010 Gönül Köprüsü etkinlikleri 21 Nisan’da 1000 ö?rencinin, ö?retmen ve yöneticilerin An?tkabir ziyaretiyle ba?lad?. 17-20 May?s Samsun gezisinin ard?ndan proje, çe?itli illerden ö?rencilerin yapaca?? gezilerle Haziran ve Temmuz aylar? boyunca devam edecek. Projenin 3. y?l?nda, geçmi? y?llardan farkl? olarak yurt d??? geziler de planland?. Haziran ay?nda Selanik’e yap?lacak tren gezisinde 200 ö?renci, Selanik’i görme f?rsat? bulacak.

(e-ha) Birgül Karam?zrak

Bir Cevap Yazın