Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Turkcell Ve Vodafone’a ceza verildi

Haber; ?ikâyetleri hakl? bulan üst kurul, Turkcell ve Vodafone’a ceza verdi

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurulu, Turkcell ve Vodafone’a para cezas? verdi, Turkcell’in ayr?ca uyar?lmas?n? kararla?t?rd?.

Kurumun internet sitesinde yay?mlanan kararda ?u ifadelere yer verildi: “Turkcell’in abonesi Yücel Balbay’?n maddi zarara u?ramas?na neden olan teknik sorunun sadece bu aboneye münhas?r oldu?u ?eklinde kuruma yanl?? bilgi vermesi nedeniyle Turkcell hakk?nda 2008 net sat??lar? olan 8 milyar 16,05 milyon TL’nin on binde be?i oran?na isabet eden tutarda idari para cezas? uygulanmas?na karar verildi. Turkcell’in ?ebekesinde ya?anan, Kamucell Community Grup bilgisinin silinmemesi ve EMM’den arama kay?tlar?n?n eksik gelmesi ?eklinde cereyan eden teknik sorunlar nedeniyle haks?z yere ücretlendirme yap?lmas? ve toplu kullan?m dakikalar? kurgusu içeren tarife paketi kullanan abonelerin numaralar?n? Turkcell’den ta??malar? durumunda, baz? aramalara ili?kin arama detaylar?n?n faturalama sistemine daha sonra gelmesi durumunda bu aramalar? paket a??m? ücretinden ücretlendirilmesine imkân veren uygulama nedeniyle baz? abonelerin ma?dur edildi?i tespit edilmi?tir. Bu nedenle Turkcell hakk?nda 2007 net sat??lar? olan 7 milyar 483,03 milyon TL’nin yüz binde be?i oran?na isabet eden tutarda idari para cezas? uyguland?. Ayr?ca Turkcell ?ebekesinde ortaya ç?kan teknik sorunlar?n tespiti ve sonuçlar?n?n de?erlendirilmesinde görülen aksakl?klar?n giderilmesi ile Turkcell’in mü?teri hizmetleri sistemine gelen abone ?ikâyetlerinin kayna??n?n ara?t?r?lmas?n? zafiyete u?ratt??? görülen, ?irketin di?er bölümlerine aktar?lmas? gereken ?ikâyetlerin aktar?lmas?n? engelleyen abone ?ikâyetlerinin de?erlendirme mekanizmas?n?n gözden geçirilerek gerekli tedbirlerin al?nmas? hususlar?nda ?irketin uyar?lmas? kararla?t?r?ld?.”

Üst Kurul, Vodafone’un ’Arayana Dinlet’ hizmetine ili?kin denetim sonucunda da idari para cezas? uygulanmas?na karar verdi. Al?nan karar ?öyle: “(Arayana Dinlet) hizmetinden yararlanan abonelerin say?s?, i?letmecinin bu hizmetten elde etti?i toplam gelir tutar?, ma?dur olan tüketici say?s?, hizmetin sunumuyla ilgili sorunlar ve ?ikâyetler ya?anmas?na ra?men söz konusu hizmete yönelik yeni abonelik tesisinin sürdürülmesi tespitleri yan?nda, i?letmecinin, ma?duriyetlerin giderilmesi amac?yla gerekli i?lemleri iyi niyetli biçimde yapm?? olmas? hususu da gözetilmek suretiyle Vodafone’a 2007 y?l? net sat??lar? olan 2 milyar 614,6 milyon liran?n on binde ikisi oran?na isabet eden tutarda idari para cezas? uygulanmas?na karar verilmi?tir.”

Bir Cevap Yazın