Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Türkler internette ne ile ilgileniyor?


IAB’ye göre say?lar? 24 milyona ula?an Türk internet kullan?c?lar?n?n profili ç?kar?ld?.

Türkiye’deki 24 milyon internet kullan?c?s?n?n yüzde 84’üne ula?an ara?t?rman?n üretti?i sosyo-demografik veriye göre, Türk internet kullan?c?lar?n?n büyük ço?unlu?unu, sat?n alma gücü yüksek, karar verici kitle olu?turuyor. Söz konusu kitlenin yüzde 42’si 25-44 ya? aral???nda, yüzde 53’ü ABC1 SES grubunda, yüzde 34’ü 25 ya? üstü ve hane al??veri?inden sorumlu ve yüzde 48’i internetten gazete ve haber okuyor.

Ara?t?rma sonucunda ç?kan Türkiye internet kullan?c? profili, internetin art?k bir kitle ileti?im mecras? haline geldi?ini ve bu mecran?n ni? kitlelere ula?ma gücünün çok yüksek oldu?unu gösteriyor.

Ara?t?rmaya göre, Türkiye’de internete ba?lananlar?n %57’si erkek.

Kullan?c?lar?n %86’s? her gün, %13’ü haftada birkaç kez internete ba?lan?yor.

Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n %30’u ilkokul, %25’i ortaokul, %30’u lise ve %15’i üniversite ve üstü mezunu.

Üniversite ve üstü e?itimli kullan?c? say?s? 1,1 milyon gerçek ki?i iken, üniversite ve üstü e?itimli yönetici say?s? 838.362 gerçek ki?iyi buluyor.

Ara?t?rma sonuçlar?na göre, cep telefonundan internet kullananlar?n oran? %32.

875.297 gerçek ki?inin online al??veri? yapt??? Türkiye’deki internet kullan?c?lar? aras?nda 3,4 milyon gerçek ki?i kentsel bölgelerde ya??yor.

Bir Cevap Yazın