Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Uçakta ceple görüşme sistemi hazır ama…

Turkcell Genel Müdür Yard?mc?s? terzio?lu, ’Uçakta ceple görü?me sistemi haz?r ama THY yolcular?n rahats?z olaca??n? dü?ünüyor’ dedi

Turkcell ?ebeke Operasyonlar?ndan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? ?lter Terzio?lu, uçaklarda cep telefonu kullan?m?n? sa?lamak için Türk Hava Yollar? ile yapt?klar? çal??ma sonucunda sistemin haz?r hale geldi?ini belirterek ‘Ancak THY Yönetim Kurulu uçaktaki herkesin ayn? anda telefon konu?mas? yapmas? durumunda yolcular?n rahats?z olaca?? dü?üncesiyle henüz kullan?ma izin vermiyor’ dedi.

Turkcell Antalya Bölge Müdürü ?eref Ertu?rul ile birlikte bas?n toplant?s? düzenleyen Terzio?lu, konuya ili?kin olarak “Belki ilk a?amada sadece mesajla?ma ve internet kullan?m? serbest hale getirilebilir. Daha sonra ise cep telefonu ile görü?menin önü aç?labilir. K?sacas? telefon kullan?m? ula??m araçlar?nda teknik bir soruna yol açmaz. Uçaklardaki yasaklama da teknik sorun riski nedeniyle de?il, olu?acak gürültü nedeniyle toplumsal bir karar ad?na al?nm??t?r” dedi.

Ücret ne olacak?
Yolculuk s?ras?nda cep telefonunun kullan?labildi?i havayolu ?irketlerinde konu?ma ücreti, yerdeki konu?man?n kimi kez üç kat?na kadar ç?kabiliyor. Bunun nedeni ise belirli bir yükseklikte GSM ?ebekesinin bulunmamas? nedeniyle ses ve verinin önce uça??n bilgisayar sistemine sonra da uyduya aktar?lmas?. Ses ve veri, uydu üzerinden de görü?me yap?lmak istenene telefona aktar?l?yor. Bu durumda da konu?ma ücreti de yüksek oluyor.

Maliyet payla??l?yor
Havayolu ?irketlerinin önemli bölümü yolculara sa?lad?klar? cep telefonuyla görü?me olana??n? bir rekabet unsuru olarak gördükleri için görü?menin tüm maliyetini yolcular?na aktarm?yorlar. Yani görü?menin maliyeti, GSM ?ebekesiylye yap?lan görü?menin maliyetine göre üç kat yüksek olsa bile yolcu bu kadar yüksek bir fatura ödemiyor. Çünkü faturan?n bir k?sm?n? söz konusu havayolu ?irketi kar??l?yor. Haber (dha)

Bir Cevap Yazın