Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Xperia X10

Xperia™ X10 dokunmatik ekran telefonunuzu ç?kar?n, sonsuz dü?mesine bas?n ve hepsinin arkada?lar,sanatç?lar ve daha fazlas?n?n keyfini sürün.

Sony Ericsson Timescape™ bir ki?iyle olan tüm ileti?iminizin tek bir alanda toplanmas?n? sa?lar. Facebook™, Twitter™, e-postalar, foto?raflar, metin mesajlar? – tümü tek bir alanda toplan?r, böylece neler olup bitti?ini görmek için birçok farkl? uygulamay? bir arada açman?za gerek kalmaz.

Xperia™ X10 bir foto?raftaki yüzlerden be?ini tan?r ve bunlar? otomatik olarak telefonunuzdaki arkada?lar?n?z alan? alt?nda saklar.

Kamera – 8.1 Megapixel
Özel anlar? yakalay?n ve payla??n.
Dijital zum – 16x’e kadar
Hedefinize yakla??n.
Otofocus
kendi kendine odaklama.
Yüz tan?ma
Telefonunuz resminizdeki yüzlerden be? tanesini otomatik olarak tan?r.
Görüntü dengeleyici
Hafif el hareketlerinin neden oldu?u bulan?kl?ktan kurtulun.
Fla? / ???k türü – Foto?raf ?????
I??kland?rma ko?ullar? zay?f olsa da resminiz hala iyi görünebilir.
Resimli blog
Telefonunuzla çekti?iniz resimleri birkaç saniyede ?nternet’te yay?mlay?n.
Video kaydetme
Olay? olurken yakalay?n.
Video ?????
Video çekerken daha fazla ???k.
Co?rafi etiketleme
Foto?raf?n?za çekildi?i yer bilgilerini içeren etiket ekleyin.
Gülümseme alg?lama
Foto?raf?n? çekti?iniz ki?i gülümsedi?inde kameran?z otomatik olarak çekimi yaps?n.

Müzik

TrackID™
?ark?n?n birkaç saniyesini kaydedin, parça, sanatç? ve albüm bilgileri birkaç saniyede telefonunuza gönderilsin.
Medya çalar
Sevdi?iniz müzi?i sanatç?, albüm ve parçaya göre s?ralay?p keyfini ç?kar?n. Kendi müzik listelerinizi olu?turun.
Albüm kapa??
CD albüm kapaklar?na veya di?er görüntülere göz atarak müzik seçin
Bluetooth™ stereo (A2DP)
Kablosuz ba?lant? üzerinden telefondan kulakl??a müzik.
PlayNow™
Telefonunuza müzik ve oyunlar yükleyin.
Müzik tonlar?n? destekler – MP3, AAC
Zil sesi olarak orijinal sanatç? kay?tlar?n? kullan?n.

?nternet

Döndür ve yakla?t?r
Web sayfalar?n? diledi?iniz gibi görüntüleyin, detaylar? büyütün veya h?zl?ca göz at?n.
Bookmark’lar
S?k kullan?lan web sitelerinize h?zl? eri?im
Google™ arama
“Google™ arama” i?levi sayesinde tüm arad?klar?n?z? bulun.
Web yay?nlar?
Haberler an?nda telefonunuza gelsin
Web taray?c?s? – WebKit
Standart protokolleri, görüntüleri ve videoyu destekleyen tam ?nternet taray?c?.

E?lence

Media
Media content in one place for fast and easy access.
3 boyutlu oyunlar
Tam renkli ve derinlikli kaliteli oyunlar?n zevkini ç?kar?n.
YouTube™
YouTube™ uygulamas? kolayl???n?n sa?lad??? eri?im olana??yla, favori YouTube™ videolar?n?z? izleyin veya kendi videolar?n?z? kar??ya yükleyin.
Gerçek zamanl? video
Videoyu al?rken izleyin. Depolama gerekmez.
Video izleme
Video klipleri telefonunuzun ekran?nda izleyin.
Sony Ericsson Mediascape
Tüm içeri?inize an?nda eri?im ve mükemmel bir genel bak?? sa?lay?n.

Ba?lant?

Mikro USB ba?lant?
Bilgisayar?n?za ve di?er ayg?tlara ba?lay?n.
3,5 mm ses jak?
Ekstra jakla müzi?inizi payla??n. 3,5 mm standart boy konektörle her kulakl??? kullan?n.
Wisepilot™ turn-by-turn dola??m*
Gidece?iniz yere nas?l ula?aca??n?z? ö?renmek için e? zamanl? talimatlar al?n – ve yolculu?unuza e?lence kat?n.
aGPS
GPS ile güçlendirilmi? konum tabanl? hizmetler.
Google Maps™
Gitmek istedi?iniz yerin adresini bulun.
Bluetooth™ teknolojisi
Di?er Bluetooth™ ayg?tlar?na kablosuz ba?lan?n.
USB deste?i
Telefonunuzu bilgisayar?n?za ba?lay?n.
WiFi™ sertifikal?
Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.

Mesajlar

Sohbetler
Söylemek istediklerinizi sohbet havas?ndaki mesajlar ile iletin.
E-posta
E-posta gelen kutunuzu bulundu?unuz her yerden denetleyin.
Metin mesaj? (SMS)
Dünyan?n her yerine metin mesajlar? gönderin.
Resimli mesaj (MMS)
Renkli multimedya mesajlar?.
Otomatik metin giri?i
H?zl? ve kolay metin mesaj?.

?leti?im

Twitter™ – Timescape™ integration
Ne dü?ündü?ünüzü ve nas?l hissetti?inizi tweet’lerle dünyaya duyurun.
Facebook™ uygulamas?
Telefonunuzun Facebook™ uygulamas?yla arkada?lar?n?zdan hiç kopmay?n!
Hoparlör
Aramalarda kulakl?k rahatl???.
Titre?im uyar?s?
Telefonunuz sessiz moddayken, arama veya mesaj geldi?inde haberiniz olur.
Sony Ericsson Timescape™
Bir ki?iyle olan tüm ileti?iminiz tek bir alanda toplans?n.

Tasar?m

Klavye – QWERTY ekran klavyesi
Kolay metin giri?i.
Otomatik döndürme
Telefonu döndürerek dikey moddan yatay moda geçin. Bakt???n?z görüntü buna uyacak ?ekilde döner.
Resim duvar ka??d?
En sevdi?iniz resmi bekleme modunda ekranda görün.
Dokunmatik ekran
Sezgisel gezinme – ekrana dokunun yeter.

Ajanda

Çalar saat
Telefonunuzun çalar saatini istedi?iniz zaman çalacak ?ekilde ayarlay?n.
Takvim
Randevu bilgilerini depolay?n ve uyar?c?lar ayarlay?n.
Hesap Makinesi
?htiyac?n?z oldu?unda tam fonksiyonlu hesap makinesi.
Uçu? modu
Di?er i?levleri güvenle kullanabilmek için telefonunuzdaki radyo al?c? ve vericilerini devre d??? b?rak?n.
Telefon defteri
Arkada?lar?n?z ve sevdiklerinizle haberle?mek için gereken bilgiler.
Sonsuz dü?mesi
Bir kez bast???n?zda arkada?lar?n?z hakk?ndaki her ?eye veya ihtiyac?n?z olan sanatç? bilgisinin tamam?na eri?ebilirsiniz.


Bir Cevap Yazın