Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yarıyıl Tatili

Yar?y?l TatiliYar?y?l tatili geldi, çatt?. Bu ?ahane tatili en e?lenceli ?ekilde de?erlendirmenizi elbette can?gönülden diliyoruz. K???n göbe?inde okula gitmek bir mesele, dönmekse daha büyük bir mesele. Yine de bu güzel tatil, okul ile ilgili bütün haf?za kay?tlar?m?z? bir anda s?f?rlam?yor mu? S?n?f, ders, ö?retmen, müdür yard?mc?s? gibi kelimeler 15 günlü?üne de olsa tamamen anlam?n? kaybetmiyor mu?
Ha hahaha, cevap EVET, ?u an bu kelimeleri hat?rlam?yoruz bile.
Neler yapal?m?
Yar?y?l TatiliHemen her tatilde oldu?u gibi bunda da seçenekler sonsuz. Haz?r k?? yüzünü göstermi?ken k?? sporlar? ile ilgilenmek iyi bir seçenek olabilir. Arkada?lar?n?zla bulu?up (okul ile ilgili olup da akl?m?zda kalan tek ?ey arkada?lar de?il mi?) sinemaya gitmek ise yar?y?l tatilinin ?an?ndand?r. Bu noktada sinema sayfam?za bak?p film seçmek ise kesinlikle do?ru bir karar olabilir.
?yi de karde?im hava so?uk d??ar? ç?kam?yoruz ki derseniz onun da çözümü var. Yapman?z gereken ?ey önce kendinize içecek s?cak bir ?ey yapmak, sonra da internete ba?lan?p e?lenmeye ba?lamak. Bizden size bir kaç da ipucu: Oyun sayfam?zdan ya kendinize e?lenceli bir oyun seçip oynayabilirsiniz pekala. Veya “?tinayla foto?raf bombalan?r!” yaz?m?zdan kendinize ba?ka bir u?ra? bulabilirsiniz.
Internet’e giresim yok diyorsan?z onun da çözümü var, ça??r?n arkada?lar?n?z? eve, beraber oyun oynay?n. Y?lba?? oyunlar? bu amaç için oldukça ideal olabilir. “E ama y?lba?? geçti” diyenlere de cevab?m?z haz?r: Y?lba?? geçer, oyunlar baki kal?r.
Ba?ka?
Yar?y?l TatiliDi?er alternatiflerin ço?u evde oturup dinlenmekten geçiyor arkada?lar. Oyun oynay?n, müzik dinleyin ve tabii ki kitap okuyun ve haz?r tatile girmi?ken dinlenmeye bak?n.
Peki sonras??
Maalesef tatil de bir çok güzel ?ey gibi sonsuza dek sürmek konusunda oldukça ba?ar?s?z. Ancak bu konuda yapabilece?iniz bir ?ey de yok.
Herkese iyi tatiller ve iyi e?lenceler! Hemen ko?up yar?y?l tatilinin keyfini ç?karmaya ba?lay?n.

Bir Cevap Yazın