Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihanı


Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan?Bu y?l Eurovision’a Yüksek Sadakat’i gönderiyoruz biliyorsun. Peki, Yüksek Sadakat nereden ç?kt?? ‘Live It Up”?n ?ans? var m?? Ba?ka bir ?ark?dan m? esinlenmi?ler? Dedikodular burada!
TRT, Eurovision aday?n? y?lba?? ak?am? aç?klar. Aday?m?z?n aç?klanmas?na birkaç gün kala, müzik yazarlar?n?n Twitter’lar?nda “Ayna gidiyormu?” dedikodusu h?zla yay?lm??t?. Geçen sene maNga ile ilgili dedikodular do?ru ç?kt???ndan bu sene ufak bir panik ya?and? lakin tamamen sürpriz bir ?ekilde kat?lacak isim Yüksek Sadakat oldu. Sürpriz çünkü bu sene konu?ulan di?er isimler (Emre Ayd?n, Atiye, Hande Yener) aras?nda ad? bile geçmiyordu. Duydu?umuza göre grup, Eurovision teklifini 30 Aral?k’ta alm?? ve bir gün dü?ündükten sonra kabul etmi?.
Grup, 10 Ocak’ta üç ?ark?n?n haz?r oldu?unu haber verdi. On günde üç hit ?ark? yazmak mümkün olmad???na göre aday ?ark?lar muhtemelen haz?rda bekliyordu. Yüksek Sadakat’in Eurovision haberinden önce 16 Aral?k’ta yay?nlanan “Yeni albüm Ocak ay?nda ç?k?yor” konulu bas?n bülteni de bu teorimizi güçlendiriyor.
?ark?ya gelirsek, pop rock sound’unda, dozunda bir oryantalizm içerdi?i, köprü k?sm?nda darbukalar eksik edilmedi?i için belli bir ba?ar? sa?lamamas? mümkün de?il. ?ark?, grubun kendi deyi?iyle “klasik rock reef’lerini 70’lerin ruhu ve 80’lerin sound anlay???yla harmanlay?p geleneksel unsurlar? da düzenlemeye katarak” ortaya ç?kt?. “Rock reef”i diye bir ?ey olmamas?, onun do?rusunun “rock riff”i olmas? konusunu görmezden gelmeye çal??, biz öyle yapt?k.
Beste, grubun basç?s? ve kurucusu Kutlu Özmakinac?’ya, biraz basit oldu?u için ele?tirilen sözleri ise Ergün Arsal’a ait. ?ark?n?n prodüksiyonu ve miksleri ise hakikaten önemli prodüktörlerden Nick Davis’e ait. ?ark?n?n video klibini, “Romantik Komedi” filminin yönetmeni Ketche çekti. Video klip için önce ba?ka bir yönetmenle masaya oturuldu?u, ciddi bilgisayar efektleri içeren video fikrinin zamans?zl?k sebebiyle kabul edilmedi?i ve daha basit bir kurguya gidildi?i de duydu?umuz dedikodulardan. TRT’nin tüm operasyon için ay?rd??? bütçe 300 bin dolar. maNga için ayr?lan bütçe 450 bin TL idi.
Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan??ark?n?n ba?ka ?ark?lardan esinlendi?i yönünde de yo?un bir tart??ma ya?an?yor. Kinks’in ‘All Day and All of The Night’? en popüler kurban ama bize kal?rsa bunu söyleyenler, hiç Sex Pistols’dan ’Submission’ dinlememi?. Konuya farkl? bir aç?dan bakarsak; ?ark?n?n çe?itli ba?ka kaynaklardan esinlenmesi, ilk kez dinleyecek di?er ülke jürileri için kulak a?inal??? yaratacak ve bu da oylara olumlu ?ekilde yans?yacak.
Tüm dedikodular bir tarafa, 10 May?s’taki ilk yar? finalde ter dökecek Yüksek Sadakat’e ba?ar?lar dileriz.

Bir Cevap Yazın