Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yüzüne söyleyemiyorsanız honklayın!

Sketch for Twitter. See also the author’s desc...Image via Wikipedia
Kim oldu?unuzu söylemeden istedi?iniz ki?iye istedi?iniz mesaj? honk.la ile gönderin.

Yakla??k 3 ayl?k bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan honk.la, insanlar?n birbirleri hakk?nda dü?üncelerinin payla??ld??? veya mesaj gönderilen ki?iye olumlu-olumsuz yönlerinin haberdar edilebildi?i bir site. Honk ingilizcede korna çalmak anlam?nda kullan?l?yor. Çevrenizdeki insanlar? davran??lar? konusunda uyarmak ad?na mesaj gönderimini site kurucular? honk.lamak ?eklinde türetmi?ler. Böylelikle korna çal?p uyarmak olarak da dü?ünülebilir.

Tabi ki gönderebilece?iniz mesajlar arkada?lar?n?z?n sadece be?enmedi?iniz yönleriyle s?n?rl? de?il. Arkada?lar?n?z?n iyi ve güzel taraflar?n? onlarla payla?abilir, arkada?lar?n?za ho? sürprizler yapabilir ve hatta bir türlü aç?lamad???n?z o özel ki?iye nihayet duygular?n?z? itiraf edebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi 2 arkada? Sinan Yüce ve Serdar Kemal taraf?ndan hayata geçirilen honk.la projesi, neredeyse her i?imizi internet üzerinden yaparken bu listeye yeni bir soluk getiriyor.

2011 y?lba??nda yay?na ba?layan site, kimli?inizi gizli tutarak, arkada?lar?n?z hakk?nda olumlu veya olumsuz dü?üncelerinizi onlarla payla?man?za olanak sa?l?yor. Tabi ki bunu yapabilmeniz için muhatab?n?z?n e-posta adresini bilmeniz gerekiyor. Servis taraf?ndan otomatik olarak gönderilen e-postalar ile mesaj al?c?ya gönderilmi? oluyor.

Projenin bir di?er e?lenceli taraf? da daha önce kullan?c?lar taraf?ndan gönderilen mesajlar?n anasayfadan yay?nlan?yor olmas?. Anasayfada yer alan ilginç mesajlar? okumak bile ?imdiden bir çok ki?iyi honk.lan?n müptelas? yapabilir. Ayr?ca Facebook, Twitter ve Friendfeed gibi sosyal payla??m siteleri üzerinden bu mesajlar? payla?mak da mümkün.

Honk.la arac?l???yla gönderilen baz? ilginç mesajlar;

 • O topuklularla bir de yürümeyi becersen tam olacak. K?zma lütfen seni seven arkada??n…
 • Çal??ma arkada??n olarak uyarmak zorunday?m. Bilgi i?lem hangi sitelere girdi?ini biliyor. B?rak onlar bilmese bile ben biliyorum. Umar?m yüzün k?zarm??t?r.
 • Senin gibi bütün burun esteti?i yapt?ranlar?n ortak yalan? “deviasyon vard?” laf?d?r ?ekerim. Sana ” hadi lenn ” diyorum. Ohh be rahatlad?m ?imdi.
 • Son kabul edilen projeyi, kendi yarat?c?l???n gibi gösterip müdürün gözüne girmeyi ba?arm?? olabilirsin, hakk?n olmadan ödül olarak kazand???n 1 maa? ikramiyeyi de unutmayal?m tabi. Ama bunun cezas?n? çok kötü ödeyeceksin…
 • Sen elmay? seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda m?? B?rak pe?imi art?k…
 • Benden daha üst görevde olman, her istedi?ini yapaca??m anlam?na gelmiyor… Sen git de önce, kendi evinde söz sahibi olmay? becer !!!
 • seni Galatasaray yazan e?ofman alt?nla da m? görecektim?..
 • Asl?nda sar? sac sana h?c yak??m?yor. Sen yak??t???n? zannedip ortada dolanmaya devam et :) ) Oks?dasyon sar?s?n?…
 • Yeni y?la 34 Victoria’s Secret mele?iyle girince yoklu?unu hat?rlam?yorum bile…
 • Biri seni deodorantla tan??t?rsa ne iyi olur
 • Seni çok seviyorum ama bir gün de hat?r?m? sormak için arasan hiç fena olmaz.

Bir Cevap Yazın